Šeštadienis, rugpjūčio 08 d.

Investicijų ir statybos skyrius skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 10,00) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41602
Skelbimo data: 2019-06-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Investicijų ir statybos skyrius skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas 10,00) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą architektūros, statybos, žemėtvarkos srityse, užtikrinti savivaldybės strateginio plano ruošimą bei koordinavimą, analizuoti bei koordinuoti rajono projektų dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimo ruošimą, koordinuoti valstybės ir savivaldybės investicijų įsisavinimą rajone.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Investicijų ir statybos skyriaus veiklos administravimo ir specialiosios veiklos srities – statybos ir investicijų – funkcijas (keista 2019-05-03 Direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-426).

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį veiklos administravimo arba koordinavimo srityje (keista 2019-05-03 Direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-426);
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su pareigų vykdymu;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel; MS Outlook, interneto naršyklėmis;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka skyriaus vidaus administravimą, siekdamas užtikrinti skyriaus funkcionavimą ir tinkamą pavestų uždavinių įgyvendinimą;
5.2. koordinuoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos paraiškų rengimą įvairiems paramos fondams ir programoms;
5.3. tvirtina Skyriaus darbuotojų rengiamas projektavimo užduotis;
5.4. Administracijos direktoriui įpareigojus:
5.4.1. pasirašo su statybos darbų užsakovo funkcijų vykdymu susijusius dokumentus;
5.4.2. tvirtina savivaldybės techninius projektus;
5.4.3. pasirašo statybos leidimus.
5.5. rengia skyriaus nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;
5.6. dalyvauja rajono Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai skyriaus kompetencijos klausimais;
5.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus savo kompetencijos ribose;
5.8. vykdo kitus Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti Administracijos ir skyriaus strateginiai planai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2719390
El. paštas: Rasa Krikščiūnienė, VTD Atrankų sk. personalo atrankos spec., rasa.kriksciuniene@vsat.vrm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.