Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41763
Skelbimo data: 2019-06-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti savivaldybės statomų, rekonstruojamų objektų užsakovo funkcijas, sudaryti statybos darbų ir remonto sąmatas, vykdyti statybos darbų (išskyrus kelių (gatvių)) techninę ir statinių naudojimo priežiūrą.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statybos, techninės priežiūros ir statinių naudojimo, priežiūros statybos darbų ir remonto sąmatų sudarymo – funkcijas.


IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį architektūros arba statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos arba projektavimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, kitus teisės aktus, susijusius su funkcijų vykdymu;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, sąmatų sudarymo programa „Sistela“, „AutoCad“, informacine sistema ,,Infostatyba“;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Sudaro savivaldybės pastatų ir statinių defektinius aktus pagal poreikį Savivaldybės įstaigų prašymu. Atlieka sąmatinius skaičiavimus, nustato lėšų poreikį, surenka pirminius duomenis, reikalingus statinio projektavimui pradėti, ir jų pagrindu parengia užsakovui privalomą techninę dokumentaciją ir kartu su prašymu pateikia projektavimo sąlygas rengėjui.
5.2. laiku inicijuoja rangovų parinkimą projektavimui ir statybiniams darbams: parengia statinio energinio audito, archeologinių žvalgomųjų ar geologinių tyrinėjimų, projektavimo, bendrosios ar specialiosios projekto ekspertizės, statybos, rekonstrukcijos ar remonto darbų, statinio statybos techninės priežiūros ir statybos vykdymo priežiūros technines užduotis (technines specifikacijas) viešajam pirkimui atlikti;
5.3. Statinio projektavimo laikotarpiu palaiko ryšį su projektuotojais, teikia prašomą informaciją, atsako į klausimus, derina projektinius sprendinius, siūlo pataisymus, teikia pastabas, kontroliuoja darbų eigą. Tikrina projektuotojų parengtus techninius projektus, teikia juos projekto specialiajai ar bendrajai ekspertizei, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius) juos patvirtinti.
5.4. Perduoda rangovui statybą leidžiantį dokumentą kartu su patvirtintu projektu. Paskelbia IS informaciją apie statybos pradžią, rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą prieš 3 darbo dienas iki darbų pradžios. Tikrina rangovų atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus. Tikrina, ar aktuose atliktų darbų aprašymai (kiekiai ir medžiagų pavadinimai, mato vnt. ir t. t.) atitinka rangovo pasiūlymą ir projektą, o akto forma - sutarties reikalavimus. Patikrintus aktus suderina parašu ir teikia pasirašyti Administracijos direktoriui. Atlieka statinio statybos techninę priežiūrą statiniams, kuriems, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (darbų atlikimo metu galiojančia redakcija), neprivaloma turėti statybos techninės priežiūros vadovo atestatą ir Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) neperka statybos techninio prižiūrėtojo paslaugų pirkimo sutartimi.
5.5. Seka objektuose vykdomų statybos darbų eigą, ir reikalauja, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos normų ir galiojančių reglamentų, techninių ir darbo projektų, rangos sutarties sąlygų. Sprendžia statinio statybos defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu klausimus. Atstovauja užsakovui pasirašant paslėptų statybos darbų ir inžinerinių tinklų išbandymo aktus. Objekte, kuriame dirba samdomas statybos techninis prižiūrėtojas, atlieka planinius kontrolinius patikrinimus ir neplaninius, jeigu kyla įtarimų dėl statybos metu naudojamų statybos produktų kokybės ar kiekių, neatitinkančių statinio projekto.
5.6. Rangovui užbaigus darbus rūpinasi, kad teisės aktais nustatyta tvarka objektas būtų pripažintas tinkamu naudoti ir surašytas statybos užbaigimo aktas arba deklaracija. Pateikia IS prašymą išduoti aktą.
5.7. atlieka statinių, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo priskiriamų prižiūrėti savivaldybėms, naudojimo priežiūrą.
5.8. pavaduoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiąjį architektą jo atostogų, laikino nedarbingumo, komandiruočių metu ir kitais atvejais;
5.9. tikrina ir teikia išvadas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ dėl pritarimo (nepritarimo) projektams, kuriems privalomas statybą leidžiantis dokumentas, kai nuo projektų derinimo nusišalina vyriausiasis architektas.
5.10. dalyvauja Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo (toliau – Skyriaus vedėjas) įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe.


5.11. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos ir skyriaus strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

______________________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 271 7381
El. paštas: Gintarė Gužauskaitė, VTD prie VRM Vidaus administravimo sk. patarėja, gintare.guzauskaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.