Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44982
Skelbimo data: 2020-08-12
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Darbo vieta (miestas): Šilalė
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės administracijos
2020 m. rugpjūčio 06 d.
direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-720

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS


PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1.
Viešieji pirkimai;

4.2.
Sprendimų įgyvendinimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. veiklos planavimas, partnerių ir finansavimo šaltinių projektų įgyvendinimui paieška.

5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

5.1.
Viešųjų pirkimų vykdoma veikla;

5.2.
Priimtų sprendimų įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS


6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

9. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

10. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

11. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

12. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

13. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

14. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.

15. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

17. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

18. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

21. Pagal kompetenciją rengia Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus.

22. Administruoja ir koordinuoja jam Savivaldybės administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo priskirtus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitos finansinės paramos lėšomis.

23. Organizuoja projektų įgyvendinimo darbo grupių darbą, koordinuoja ir kontroliuoja įgyvendinamų projektų eigą, terminus, darbų kokybę ir terminus, skirtų lėšų įsisavinimą, organizuoja projektų metu iškilusių problemų sprendimą, nuolat bendrauja su projektų rangovais, paslaugų teikėjais, ekspertais ir kt..

24. Rengia dokumentus dėl projektų, teikiamų Valstybės investicijų programai ir kitoms iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektus finansuojančioms įstaigoms.

25. Renka ir teikia duomenis, reikalingus investicijų projektams parengti.

26. Renka ir platina informaciją apie galimybes savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančioms įstaigoms, organizacijoms ir administracijos skyriams pasinaudoti įvairių fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama siekiant pagerinti savivaldybės vykdomų funkcijų ir teikiamų paslaugų kokybę.

27. Ieško partnerių ir finansavimo šaltinių Lietuvoje ir užsienio šalyse siekdamas įgyvendinti investicinius projektus.

28. Rengia savivaldybės vidutinės trukmės veiksmų planus siekdamas tinkamai planuojant savivaldybės veiklą įgyvendinti savivaldybės uždavinius ir funkcijas.

29. Identifikuoja naujų projektų idėjas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui.

30. Konsultuoja Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojus paraiškų ir projektų rengimo klausimais.

31. Administruoja ir koordinuoja jam Savivaldybės administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo priskirtus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitos finansinės paramos lėšomis.

32. Vykdo skyriaus programų ir projektų viešinimą.

33. Vykdo Savivaldybės administracijos įgyvendinamų programų ir projektų monitoringą, rengia ataskaitas.

34. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

35. Rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo priskirtus projektinius pasiūlymus ir paraiškas Europos Sąjungos bei kitai finansinei paramai gauti.
V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

36. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

36.1.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

36.2.
studijų kryptis – ekonomika (arba);

36.3.
studijų kryptis – finansai (arba);

36.4.
studijų kryptis – vadyba (arba);

36.5.
studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

36.6.
darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

36.7.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.
arba:

36.8.
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

36.9.
darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
36.10.
darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

36.11.
vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.


37. Transporto priemonių pažymėjimai:

37.1.
turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
38. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


38.1.

komunikacija - 3 lygis;


38.2.

analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


38.3.

patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


38.4.

organizuotumas - 3 lygis;


38.5.

vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.39. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


39.1.

įžvalgumas - 3 lygis.


40. Profesinė kompetencija:


40.1.

tarptautinių ryšių išmanymas - 3 lygis;


40.2.

viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: 8 5 271 8216
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.