Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44587
Skelbimo data: 2020-06-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareigybės aprašymas:
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti ir koordinuoti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitos finansinės paramos lėšomis vykdomus projektus, vykdyti projektų viešinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – projektų rengimo ir jų įgyvendinimo koordinavimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, projektinių pasiūlymų ir/ar projektinių paraiškų rengimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, projektinių pasiūlymų ir paraiškų bei teisės aktų rengimą, gebėti taikyti praktiškai;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti Windows informacinėje sistemoje dirbti kompiuterine programa Microsoft Office, interneto naršyklėmis; mokėti perduoti didelės talpos failus įvairiais būdas internetu;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją rengia Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;
5.2. administruoja ir koordinuoja jam Savivaldybės administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo priskirtus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitos finansinės paramos lėšomis: organizuoja projektų įgyvendinimo darbo grupių darbą, koordinuoja ir kontroliuoja įgyvendinamų projektų eigą, terminus, darbų kokybę ir terminus, skirtų lėšų įsisavinimą, organizuoja projektų metu iškilusių problemų sprendimą, nuolat bendrauja su projektų rangovais, paslaugų teikėjais, ekspertais ir kt.;
5.3. rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus ar skyriaus vedėjo priskirtus projektinius pasiūlymus ir paraiškas Europos Sąjungos bei kitai finansinei paramai gauti;
5.4. rengia dokumentus dėl projektų, teikiamų Valstybės investicijų programai ir kitoms iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektus finansuojančioms įstaigoms;
5.5. renka ir teikia duomenis, reikalingus investicijų projektams parengti;
5.6. renka ir platina informaciją apie galimybes savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančioms įstaigoms, organizacijoms ir administracijos skyriams pasinaudoti įvairių fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama siekiant pagerinti savivaldybės vykdomų funkcijų ir teikiamų paslaugų kokybę;
5.7. ieško partnerių ir finansavimo šaltinių Lietuvoje ir užsienio šalyse siekiant įgyvendinti investicinius projektus;
5.8. rengia savivaldybės vidutinės trukmės veiksmų planus, siekiant tinkamai planuojant savivaldybės veiklą įgyvendinti savivaldybės uždavinius ir funkcijas;
5.9. identifikuoja naujų projektų idėjas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui;
5.10. koordinuoja Savivaldybės administracijos padalinių, biudžetinių įstaigų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų, organizacijų veiklą paraiškų teikimo Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitos finansinės paramos gavimo projektams įgyvendinti klausimais;
5.11. konsultuoja Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojus paraiškų ir projektų rengimo klausimais;
5.12. koordinuoja informacijos apie Savivaldybės administracijos įgyvendinamus projektus pateikimą metinei skyriaus veiklos ataskaitai parengti;
5.13. vykdo skyriaus programų ir projektų viešinimą;
5.14. vykdo Savivaldybės administracijos įgyvendinamų programų ir projektų monitoringą, rengia ataskaitas;
5.15. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
5.16. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Investicijų ir statybos skyriaus vedėjui.

_________________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: 8 5 2196829
El. paštas: arunas.bulota@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.