Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43434
Skelbimo data: 2020-01-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8.00
Pareigybės aprašymas:
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Valstybės investicijų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų susisiekimo, kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse įsisavinimui rajone.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – rajono paraiškų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti koordinavimo ir Valstybės investicijų programai įsisavinti rengimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, smulkų ir vidutinį verslą, investicijų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimą, kitus teisės aktus, susijusius su patvirtintų funkcijų vykdymu;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir interneto naršyklėmis.
4.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiais ir raštu.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1 koordinuoja rajono paraiškų Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir Valstybės investicijų programai įsisavinti rengimą, siekiant skatinti investicijų pritraukimą savivaldybės ekonominei ir socialinei raidai;

5.2. vykdo Valstybės investicijų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų susisiekimo, kultūros, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse įsisavinimui rajone ruošiamų investicinių projektų ir paraiškų rengimo einamąją finansų kontrolę;
5.3. teikia siūlymus dėl investicinių projektų ir Europos Sąjungos lėšų panaudojimo;
5.4. dalyvauja Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų darbe;
5.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus;
5.6. vykdo kitus Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos ir skyriaus strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Investicijų ir statybos skyriaus vedėjui.

______________________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.