Šeštadienis, lapkričio 28 d.

Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43251
Skelbimo data: 2019-12-30
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareigybės aprašymas:
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą architektūros, statybos, žemėtvarkos srityse, užtikrinti savivaldybės strateginio plano ruošimą bei koordinavimą, analizuoti bei koordinuoti rajono projektų dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimo ruošimą, koordinuoti valstybės ir savivaldybės investicijų įsisavinimą rajone.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – Investicijų ir statybos skyriaus veiklos administravimo ir specialiosios veiklos srities – statybos ir investicijų – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį veiklos administravimo arba koordinavimo srityje;
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su pareigų vykdymu;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel; MS Outlook, interneto naršyklėmis;
4.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. atlieka skyriaus vidaus administravimą, siekdamas užtikrinti skyriaus funkcionavimą ir tinkamą pavestų uždavinių įgyvendinimą;
5.2. koordinuoja Šilalės rajono savivaldybės administracijos paraiškų rengimą įvairiems paramos fondams ir programoms;
5.3. tvirtina Skyriaus darbuotojų rengiamas projektavimo užduotis;
5.4. Administracijos direktoriui įpareigojus:
5.4.1. pasirašo su statybos darbų užsakovo funkcijų vykdymu susijusius dokumentus;
5.4.2. tvirtina savivaldybės techninius projektus;
5.4.3. pasirašo statybos leidimus.
5.5. rengia skyriaus nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;
5.6. dalyvauja rajono Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai skyriaus kompetencijos klausimais;
5.7. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Administracijos direktoriaus įsakymus savo kompetencijos ribose;
5.8. vykdo kitus Administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti Administracijos ir skyriaus strateginiai planai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aušra Vengraitė
Telefonas: 8 5 2196817
El. paštas: ausra.vengraite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.