Šeštadienis, lapkričio 28 d.

Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62570
Skelbimo data: 2020-01-14
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius
Pareiginės algos koeficientas: 9.50
Pareigybės aprašymas:
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS STATYBOS INŽINIERIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius (toliau – statybos inžinierius) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – statybos inžinierius tiesiogiai pavaldus Investicijų ir statybos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį, statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su patvirtintų funkcijų vykdymu;
4.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook ir interneto naršyklėmis;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias pareigas:
5.1. rengia Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros programos projektą, patvirtinus programą, organizuoja šios programos įgyvendinimą;
5.2. atlieka rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su jiems priklausančiais statiniais techninę ir dokumentinę kontrolę, vykdo Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kelių naudojimo priežiūrą, siekdamas užtikrinti saugų eismą, gerinti gyventojų susisiekimą;
5.3. organizuoja darbus iš kelių priežiūros ir plėtros programų finansavimo lėšų, skirtų Savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, ir kontroliuoja darbų kokybę;
5.4. rengia Šilalės rajono kelių ir gatvių projektavimo ir priežiūros paslaugų, darbų pirkimams reikalingą dokumentaciją;
5.5. rengia darbų sąmatas, savo kompetencijos ribose;
5.6. vykdo Šilalės rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos einamąją finansų kontrolę (tikrina, ar atlikti darbai atitinka sutarties reikalavimus, tikrina darbų atlikimo aktus, darbų perdavimo – priėmimo aktus), pasirašydamas ant darbų aktų ir pažymų apie atliktų darbų vertę;
5.7. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe priimant sprendimus dėl kelių ir jiems priklausančių statinių naudojimo;
5.8. nagrinėja įmonių, įstaigų, organizacijų ir gyventojų pareiškimus, skundus ir pagal kompetenciją sprendžia keliamus klausimus;
5.9. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio, su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus savo kompetencijos ribose tam, kad būtų įgyvendinti Savivaldybės administracijos ir Skyriaus strateginiai planai.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
6.1. efektyvų ir laiku atliekamą darbą pagal numatytas funkcijas;
6.2. gautos informacijos konfidencialumą;
6.3. dokumentų tvarkymą;
6.4. Vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;
6.5. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų laikymąsi;
6.6. savo funkcijų netinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 449 76114
El. paštas: savivalda@silale.lt
Adresas: J. Basanavičiaus, 2/1, LT-75136, Šilalė
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.