Investicijų ir projektų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (6.4)

Skelbimo nr.: 8687
Skelbimo data: 2019-09-18
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Investicijų ir projektų valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (6.4)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
kovo 8 d. įsakymo Nr.1-AĮ-171
1.2 papunkčiu

INVESTICIJŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Investicijų ir projektų valdymo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti dokumentus projektams, paraiškas ir projektus, organizuoti tyrimų, galimybių studijų ir kitų projektui reikalingų dokumentų (medžiagos) rengimą Europos Sąjungos (ES) ir kitų užsienio šalių paramai gauti, organizuoti finansavimą gavusių ar finansuoti numatytų projektų, paraiškų vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkciją - investicinių projektų rengimas, jų įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų darbo patirtį dirbant su Europos Sąjungos struktūriniais fondais;
4.3. būti susipažinusiam su ES struktūriniais fondais ir programomis, išmanyti investicinių projektų rengimo klausimus;
4.4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą;
4.5. Mokėti anglų kalbą B 2 lygiu;
4.6. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas:
5.1. Renka, analizuoja ir apibendrintą informaciją apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų programų teikiamą finansavimą Savivaldybės projektams įgyvendinti teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės vadovams ir pagal kompetenciją kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams;
5.2. Renka, analizuoja ir apibendrintą informaciją apie Savivaldybės investicinių projektų planavimą, rengimo, įgyvendinimo pažangą, eigą, poveikį, lėšų panaudojimą ir Europos Sąjungos investicijų efektyvumą, projektų rizikos vertinimą ir rekomendacijas jai mažinti teikia Skyriaus vedėjui, Savivaldybės vadovams ir pagal kompetenciją kitiems Savivaldybės struktūriniams padaliniams;
5.3. konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias įstaigas ir įmones projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis, planavimo, rengimo ir įgyvendinimo administraciniais klausimais;
5.4. Skyriaus vedėjo pavedimu koordinuoja Savivaldybės administracijos investicinių projektų, finansuojamų Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos, Savivaldybės biudžeto lėšomis ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis, rengimą;
5.5. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia bei Utenos regiono plėtros tarybai ir/ar atitinkamoms ministerijoms teikia projektinius pasiūlymus dėl Utenos regiono projektų ir/ar atitinkamų valstybės planuojamų projektų sąrašų sudarymo;
5.6. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia bei teikia planuojamų įgyvendinti projektų paraiškas Europos Sąjungos, valstybės investicinės programos ir/ar kitų finansavimo šaltinių finansavimui gauti;
5.7. Administruoja priskirtus Savivaldybės administracijos įgyvendinamus projektus (rengia ir Įgyvendinančiai institucijai teikia projekto ataskaitas, rengia ir teikia mokėjimo prašymus, viešųjų pirkimų planus, informaciją apie projekto planuojamas išlaidas ir kitą informaciją, susijusią su projekto vykdymu; nuolat komunikuoja su projekto rangovais, paslaugų teikėjais, ekspertais ir kt.; organizuoja projekto viešinimo veiklas, atlieka kitus darbus numatytus projektų finansavimo sutartyse).
5.8. Analizuoja Savivaldybės galimybes dalyvauti viešosios ir privačios partnerystės projektuose, esant poreikiui inicijuoja ir koordinuoja reikiamos su tuo susijusios dokumentacijos parengimą;
5.9. Analizuoja bei Skyriaus vedėjo pavedimu atitinkamoms ministerijos ir/ar Įgyvendinančioms institucijoms teikia pasiūlymus dėl ES lėšomis finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašų projektų tikslinimo;
5.10. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant regioninius ir/ar nacionalinius plėtros planus, koordinuoja bendrų regioninių projektų planavimo ir įgyvendinimo eigą;
5.11. Dalyvauja Savivaldybės investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo darbo grupių veikloje;
5.12. Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja informacinius renginius, seminarus investicinių projektų rengimo, valdymo klausimais;
5.13. Atnaujina Savivaldybės tinklapyje skelbiamos informacijos apie Savivaldybės administracijos planuojamus, rengiamus ir valstybės, ES ar kitą tarptautinę finansinę paramą gavusius ir įgyvendinamus projektus, turinį;
5.14. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia, tikslina viešųjų pirkimų technines užduotis ir nustatyta tvarka teikia jas Savivaldybės viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriui;
5.15. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia sutarčių, papildomų susitarimų prie sutarčių, projektus;
5.16. Pagal Skyriaus kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus;
5.17. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos;
5.18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.Susipažinau:
( Parašas )
(Vardas, pavardė)
(Data)
_________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt, tel. Nr (8 5) 219 68 08, Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 838156541
El. paštas: nijole.dumaniene@anyksciai.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-09-25