Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistas (projektų vadovas)

Skelbimo nr.: 59972
Skelbimo data: 2019-08-14
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistas (projektų vadovas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu

Nr. 1-AĮ-603

INVESTICIJŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO (PROJEKTŲ VADOVO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Investicijų ir projektų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto (projektų vadovo) pareigybė yra specialistų pareigybių grupės.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų projektų administravimo (projektų rengimo, vertinimo, koordinavimo, įgyvendinimo, ataskaitų rengimo) darbo patirtį;

3.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, dokumentų rengimą, Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų, kitų programų administravimą ir finansavimą;

3.5. mokėti planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.6. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei dirbti komandoje.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie ES struktūrinių fondų, kitų programų teikiamą (galimą gauti) finansavimą Anykščių rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) aktualiems projektams įgyvendinti;

4.2. renka, analizuoja ir teikia apibendrintą informaciją apie lėšų poreikį Savivaldybės administracijos planuojamiems įgyvendinti / įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems ES, valstybės investicinės programos ir / ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis;

4.3. rengia bei teikia Savivaldybės administracijos planuojamų įgyvendinti projektų, finansuojamų ES, valstybės investicinės programos ir / ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis, paraiškas;

4.4. administruoja priskirtus Savivaldybės administracijos projektus, finansuojamus ES, valstybės investicinės programos ir / ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis;

4.5. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją apie Savivaldybės administracijos projektų, finansuojamų ES, valstybės investicinės programos ir / ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo pažangą bei eigą, lėšų panaudojimą;

4.6. rengia ir teikia informaciją apie priskirtus Savivaldybės administracijos projektus įgyvendinančiosioms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

4.7. dalyvauja Savivaldybės administracijos projektų, finansuojamų ES, valstybės investicinės programos ir / ar kitų finansavimo šaltinių lėšomis, rengimo ir įgyvendinimo komisijų, darbo grupių veikloje;

4.8. bendradarbiauja su ministerijomis, agentūromis, fondais, regiono plėtros taryba, kitomis savivaldybėmis bei institucijomis projektų rengimo, teikimo ir įgyvendinimo klausimais;

4.9. užtikrina dokumentų, susijusių su projektų vykdymu, tvarkymą, saugojimą pagal teisės aktų reikalavimus;

4.10. analizuoja Savivaldybės institucijų galimybes dalyvauti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose, teikia siūlymus dėl šios partnerystės strateginių krypčių ir tikslų, inicijuoja ir koordinuoja reikiamų su tuo susijusių dokumentų rengimą;

4.11. pagal kompetenciją rengia sutarčių, raštų projektus;

4.12. vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

__________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai
Telefonas: 8-381-58048
El. paštas: renata.mickeviciene@anyksciai.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.