Inspekcijos viršininkas (pareiginės algos koeficientas - 16,2) (įstaigos vadovas)

Skelbimo nr.: 42020
Skelbimo data: 2019-07-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Inspekcijos viršininkas (pareiginės algos koeficientas - 16,2) (įstaigos vadovas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. VP-89

VILNIAUS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — Vilniaus AVMI) viršininkas yra įstaigos vadovas.

II. PASKIRTIS

2. Vilniaus AVMI viršininko pareigybė reikalinga vadovauti Vilniaus AVMI ir užtikrinti kokybišką mokesčių mokėtojų aptarnavimą, mokestinių prievolių vykdymą, darbuotojų įsitraukimą institucijos tikslų siekimui ir užduočių vykdymui.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje — įstaigos vidaus administravime ir specialiosios veiklos srityje mokesčių administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar finansų krypties (magistro ar jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius;

4.4. žinoti praktiką, pokyčius ir vystymosi tendencijas mokesčių administravimo srityje;

4.5. išmanyti pokyčių valdymą, turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei Inspekcijos veiklą;

4.6. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti sudėtingą informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, priimti strateginius sprendimus;

4.7. turėti lyderystės kompetencijų, gebėti suburti, motyvuoti ir ugdyti komandą, organizuoti savo ir kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau — darbuotojai) veiklą, ją koordinuoti;

4.8. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

4.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu,;

4.11. turės atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovauja Vilniaus AVMI, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Vilniaus AVMI veiklą, siekiant užtikrinti kokybišką mokesčių mokėtojų aptarnavimą, mokestinių prievolių vykdymą ;

5.2. siekiant tinkamai organizuoti Vilniaus AVMI veiklą, tvirtina Vilniaus AVMI administracijos padalinių nuostatus, Vilniaus AVMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau darbuotojai), pareigybių sąrašus, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičiaus bei darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

5.3. priima ir atleidžia Vilniaus AVMI administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, nustato jų darbo užmokestį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrina nuolatinį personalo dalykinės kvalifikacijos kėlimą, įgyvendinant atlygio politiką;

5.4. siekiant užtikrinti Vilniaus AVMI funkcionavimą, leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi. Prireikus kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais leidžia bendrus įsakymus, įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus;

5.5. nuolat analizuoja Vilniaus AVMI darbą, pagal patvirtintus Vilniaus AVMI metinius veiklos planus ir siektinus rodiklius, teikia Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) viršininkui Vilniaus AVMI veiklos ataskaitas;

5.6. atstovauja Vilniaus AVMI arba suteikia įgaliojimus Vilniaus AVMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams atstovauti Vilniaus AVMI teisme, Lietuvos Respublikos institucijose ir įstaigose;

5.7. Vilniaus AVMI vardu sudaro sandorius ir atstovauja Inspekcijai;

5.8. užtikrina asmenų skundų ir pranešimų dėl Vilniaus AVMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų nagrinėjimą ir turi teisę panaikinti (keisti) jų sprendimus, jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

5.9. teikia Vilniaus AVMI valstybės tarnautojams bei darbuotojams privalomus vykdyti nurodymus;

5.10. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skatina, motyvuoja Vilniaus AVMI valstybės tarnautojus ir darbuotojus, skiria jiems tarnybines bei drausmines nuobaudas dėl tarnybinių nusižengimų bei darbo pareigų pažeidimų;

5.11. užtikrina materialinių vertybių, turto apsaugą bei apskaitą, piniginių lėšų racionalų ir taupų naudojimą pagal paskirtį;

5.12. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei vykdo kitus su Vilniaus AVMI funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VMI prie FM vadovybės pavedimus, siekiant Valstybinės mokesčių inspekcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus VMI prie FM viršininkui.

__________________________

Susipažinau:

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 85 219 6810
El. paštas: Žigimantas Pečiūra, VTD Atrankų skyriaus vyr. specialistas, el. p. zigimantas.peciura@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.