Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 9,1)

Skelbimo nr.: 8720
Skelbimo data: 2019-10-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Inovacijų ir pramonės departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 9,1)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 4-681

INOVACIJŲ IR PRAMONĖS DEPARTAMENTO
INOVACIJŲ POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Inovacijų ir pramonės departamento (toliau – Departamentas) Inovacijų politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Skyriaus nuostatuose numatytoms funkcijoms, susijusioms su Lietuvos Respublikos nacionalinės inovacijų politikos formavimu, dalyvavimu formuojant mokslo ir technologijų (toliau – MT) politiką ir jos įgyvendinimo koordinavimu, atlikti.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - mokslo, technologijų ir inovacijų (toliau – MTI) politikos.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) viešojo administravimo, ekonomikos, verslo, vadybos studijų krypties arba fizikos, matematikos ar statistikos studijų krypties;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį MTI politikos srityje;
4.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, strateginio planavimo metodus ir gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. formuoja nacionalinę inovacijų politiką;
5.2. dalyvauja formuojant nacionalinę MT politiką;
5.3. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės inovacijų politikos formavimo ir jos veiklos efektyvumo didinimo;
5.4. rengia ir koordinuoja arba dalyvauja rengiant valstybės programas ir jų įgyvendinimo priemones MTI politikos srityje;
5.5. rengia medžiagą Lietuvos Respublikos atstovavimui arba ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ar Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose inovacijų srities klausimais;
5.6. kuria palankią aplinką inovacijoms ir skatina įmonių inovacinę veiklą;
5.7. dalyvauja valstybės pagalbos schemų, skirtų MTI sričiai skatinti, kūrime;
5.8. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių su MTI politika susijusiose srityse, vykdo arba dalyvauja vykdant atskiras šios programos įgyvendinimo prioritetines priemones;
5.9. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinės paramos planavimui ir naudojimui reikalingus dokumentus, priemonių įgyvendinimo planus, teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir naudojimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, ir ES struktūrinės paramos planavimo ir panaudojimo dokumentus. Taip pat dalyvauja projektų, atrenkamų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo rezultatų bei skundų dėl projektų naudos ir kokybės vertinimo rezultatų nagrinėjime;
5.10. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTI politikos klausimais, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja šių institucijų ir organizacijų darbo grupėse, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis MTI srityje sutarčių ir kitų su tuo susijusių dokumentų projektus;
5.11. organizuoja ar dalyvauja organizuojant seminarus ir konferencijas, pasitarimus MTI politikos klausimais;
5.12. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų teikiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas dėl šių projektų;
5.13. koordinuoja kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių darbą, rengiant teisės aktų projektų ir vykdant priemones, susijusias su nacionalinės MTI sistemos stiprinimu, teikiant pasiūlymus, kurie gali turėti įtaką inovacinei verslo aplinkai;
5.14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant įvairią informacinę medžiagą Ūkio ministerijos vadovybei ir Ūkio ministerijos administracijos padalinių vadovams;
5.15. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis, valstybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Ūkio ministerijos komercijos atašė, renka iš jų informaciją, kurios reikia rengiant strategijas bei programas, skirtas inovacinei verslo aplinkai gerinti;
5.16. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.17. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.18. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 5 2717382, el. pastas kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 868491997
El. paštas: reimunda.talaikiene@nbfcentras.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-10-14
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.