Infrastruktūros skyrius Techninio aptarnavimo vadovas (-ė) (DU 1700-2200 bruto)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69930
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Savivaldybės įmonė "SUSISIEKIMO PASLAUGOS"
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Infrastruktūros skyrius Techninio aptarnavimo vadovas (-ė) (DU 1700-2200 bruto)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „SUSISIEKIMO PASLAUGOS“

INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS

TECHNINIO APTARNAVIMO VADOVO (-ĖS) (POV-IS-4)

PAREIGINIAI nuostatai

 1. Bendroji dalis
  1. Pareigybės pavadinimas:techninio aptarnavimo vadovas (-ė).
  2. Pareigybės kodas: POV-IS-4.
  3. Tiesioginis vadovas: Infrastruktūros skyriaus vadovas (-ė).
  4. Pavaldiniai: nėra.
  5. Ką pavaduoja: infrastruktūros vadybininką (-ę), aptarnavimo vadybininką (-ę).
  6. Pagrindinis pareigybės tikslas (paskirtis): užtikrinti efektyvų pastatų ūkio dalies, inžinerinių sistemų funkcionavimą ir pagal teisės aktų reikalavimus organizuoti įmonės darbų bei priešgaisrinę saugą.
  7. Darbą reglamentuoja: Europos Sąjungos (toliau - ES), Lietuvos Respublikos, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus teisės aktai, reglamentuojantys su Skyriaus veikla susijusius klausimus, Įmonės įstatai, skyriaus nuostatai, šie pareiginiai nuostatai, kiti Įmonės vidaus teisės aktai.
   1. REIKALAVIMAI
  8. Šias pareigas einantis darbuotojas (-a) turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.1. aukštasis išsilavinimas (inžinerijos arba technologijų krypčių – privalumas);

8.2. ne mažesnė nei 1 (vienerių) metų darbo patirtis pastatų ūkio ir inžinerinių sistemų valdymo ir administravimo, ūkio darbų organizavimo ar techninio aptarnavimo srityje (vidutinėje ar didelėje įmonėje – privalumas);

8.3. ne mažesnė nei 1 (vienerių) metų darbo patirtis darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

8.4. priešgaisrinės saugos pažymėjimas, pažymėjimas dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu II ir III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse;

8.5. puikūs planavimo, organizavimo, komunikaciniai įgūdžiai, greita reakcija, gebėjimas operatyviai spręsti problemas;

8.6. B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;

8.7. puikus valstybinės kalbos mokėjimas žodžiu ir raštu;

8.8. anglų kalbos žinios ne žemesniu nei B1 lygiu žodžiu ir raštu;

8.9. puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Office programomis).

 1. pareigos IR FUNKCIJOS
  1. Šias pareigas einantis darbuotojas:

9.1. inicijuoja, organizuoja, prižiūri, priima infrastruktūros įrengimo, rekonstrukcijos, modernizavimo ir remonto darbus, kontroliuoja rangovų sutartinių ir garantinių įsipareigojimų vykdymą;

9.2. administruoja sudarytų paslaugų teikimo sutarčių vykdymą (rangovų veiklą);

9.3. renka, sistemina ir saugo ataskaitas apie infrastruktūros gedimus ir jos priežiūrą, analizuoja gedimų, sutrikimų priežastis, teikia pasiūlymus dėl būklės pagerinimo;

9.4. vykdo darbų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas ir šiais klausimais yra pavaldus bei atsakingas tiesiogiai Įmonės vadovui (darbuotojų mokymai ir instruktavimas, nelaimingų atsitikimų tyrimas, apskaita ir prevencija, vidaus teisės aktų, susijusių su darbų sauga, rengimas, duomenų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata, administravimas ir kitos įmonės vidaus teisės aktuose aprašytos funkcijos);

9.5. organizuoja gaisrinės saugos sistemų nuolatinę ir periodinę patikrą;

9.6. inicijuoja ir kontroliuoja profesinės rizikos įmonėje vertinimą;

9.7. registruoja ir sistemina duomenis apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus;

9.8. Įmonei taikomų teisės aktų nustatyta tvarka teikia pažymas, deklaracijas, ataskaitas bendrijos, valstybės ir savivaldybių institucijoms savo kompetencijos klausimais;

9.9. vykdo patalpų, inventoriaus, technikos ir kt. turto naudojimo planinę kontrolę ir konsultavimą, organizuoja priežiūrą, remontą, valymą;

9.10. inicijuoja ir organizuoja pastatų, patalpų ir inžinerinių sistemų priežiūrą, remonto darbus, vykdo darbų kokybės kontrolę;

9.11. Inicijuoja ir organizuoja infrastruktūros inžinerinių tinklų audito ir remonto darbus, koordinuoja ir kontroliuoja darbų atlikimą;

9.12. organizuoja įmonės patalpų ir turto apsaugą ir kontrolę;

9.13. administruoja įmonės patalpų nuomą;

9.14. organizuoja transporto priemonių nuomą, kelionės dokumentų apskaitą;

9.15. užtikrina Įmonės renginių techninį aprūpinimą;

9.16. organizuoja įmonės turto apdraudimą, administruoja infrastruktūros ir įrangos draudimo sutartis ir draudiminius įvykius;

9.17. organizuoja nurašyto turto likvidavimą/pardavimą;

9.18. Inicijuoja ir dalyvauja įmonės projektuose, susijusiuose su Infrastruktūros skyriaus veikla;

9.19. pildo, kaupia dokumentaciją apie turtą ir jo eksploataciją;

9.20. bendradarbiauja su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skyriais, kitomis Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžiomis įmonėmis ir paslaugų tiekėjais infrastruktūros plėtros ir projektų derinimo, vykdymo klausimais;

9.21. vykdo infrastruktūros projektinės informacijos ir schemų vertinimą ir derinimą;

9.22. organizuoja ir vykdo infrastruktūros įrenginių periodines, neeilines patikras, sistemina informaciją;

9.23. dalyvauja inventorizacijoje;

9.24. rengia technines specifikacijas Skyriaus veikloje reikalingoms prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti;

9.25. inicijuoja, organizuoja ir vykdo (mažos vertės) viešuosius pirkimus, susijusius su padalinio veikla;

9.26. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, siūlymus, susijusius su padalinio veikla ir teikia informaciją Klientų aptarnavimo skyriui;

9.27. inicijuoja ir rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

9.28. bendradarbiauja su kitais įmonės padaliniais siekiant bendro Įmonės veiklos ir paslaugų kokybės gerinimo;

9.29. bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis ar įmonėmis savo Skyriaus atsakomybės sričiai priskirtais klausimais, teikia pasiūlymus;

9.30. dalyvauja kitų Įmonės ar kitų institucijų sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje, veiklos aptarimuose, pasitarimuose, posėdžiuose ir kt.

 1. Be šiuose nuostatuose tiesiogiai išvardytų pareigų, darbuotojas vykdo ir kitas tiesioginio vadovo duotoms užduotims įgyvendinti reikalingas funkcijas, susijusias su jo atliekamomis pareigomis.
  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 2. Darbo sutarties nutraukimo dieną darbuotojas (-ja) privalo perduoti Įmonei (jos įgaliotiems asmenims) visus darbuotojo (-jos) turimus užrašus, dokumentus, brėžinius, žinynus, bylas, kompiuterinius duomenis, laikmenas ar kitus dokumentus, jų kopijas ir kitą informaciją, nepriklausomai nuo to, ar juos sukūrė ar sukaupė darbuotojas (-ja), ar darbuotojui (-jai) juos pateikė Įmonė, baigti naudotis visais programinės įrangos produktais, priemonėmis, Įmonės konfidencialia informacija, perduoti darbus ir jo žinioje esančias materialines vertybes.
 3. Nuostatai gali būti keičiami ir/ar papildomi Įmonės direktoriaus (-ės) įsakymu.
 4. Su šiais nuostatais ir jų pakeitimais darbuotojai supažindinami pasirašytinai arba dokumentų valdymo sistemos priemonėmis Įmonėje nustatyta tvarka.

__________________________________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 270 9339
El. paštas: office@vilniustransport.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žolyno g. 15
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.