Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausias inžinierius) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 54555
Skelbimo data: 2023-01-05
Skelbimas galioja iki: 2023-01-19
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausias inžinierius) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,860.00
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių paslaugų teikimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumas ir atitikties užtikrinimas.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumo ir atitikties patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams užtikrinimas;
6.2. vieningos ir darnios rajono socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros proceso koordinavimas ir šilumos, elektros energijos, saulės energijos tiekimo organizavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
12. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
13. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
16. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
17. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
18. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
19. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
20. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
21. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
22. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
23. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
24. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
Funkcijos patvirtintos 2020-05-07 „Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastuktūros plėtros įstatymas“ Nr.: XIII-2895.
25. Vykdo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastuktūros plėtros įstatymo 6 straipsnyje nurodytas funkcijas.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
27. Reguliuoja elektros energijos tiekimą ir organizuoja elektros įrenginių savivaldybės objektuose statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus, užsako nutiestų inžinerinių komunikacijų kontrolines geodezines nuotraukas, naujai pastatytų ar rekonstruotų statinių inventorizaciją, rūpinasi leidimais rekonstruoti, statyti, tiesti inžinerinius statinius, rengia viešųjų pirkimų dokumentus..
28. Organizuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir kitų teisės aktų, būtinų šiam įstatymui įgyvendinti, vykdymą..
29. Vykdo uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio bendrosios veiklos kontrolę, priežiūrą, rengia teisės aktų projektus dėl vadovų paskyrimo, perkėlimo, skatinimo, nuobaudų, atleidimo, darbo apmokėjimo sąlygų, tarnybinių atlyginimų dydžių, pareigybių aprašymų, steigimo dokumentų tvarkymo..
30. Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę, koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo veiklą, konsultuoja daugiabučių gyvenamųjų namų savininkus bendrijų steigimo klausimais..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

31. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
31.1. išsilavinimas – statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinis laipsnis arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinis laipsnis.;
arba:
31.2. išsilavinimas – kitas išsilavinimas, leidžiantis užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.;
31.3. darbo patirties sritis – teisės aktų nustatyta darbo patirtis, aprėpianti vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje.;
32. Atitikimas kitiems reikalavimams:
32.1. atitikti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje savivaldybės vyriausiajam inžinieriui nustatytus kvalifikacinius reikalavimus..
33. Transporto priemonių pažymėjimai:
33.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

34. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
34.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
34.2. organizuotumas - 3 lygis;
34.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
34.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
34.5. komunikacija - 4 lygis.
35. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
35.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
35.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
36. Profesinė kompetencija:
36.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: +37052718216; +37067286671
El. paštas: jovita.rupsyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.