Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausias inžinierius) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 47749
Skelbimo data: 2021-06-30
Skelbimas galioja iki: 2021-07-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausias inžinierius) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.90
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,221.30
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių suderinamumo ir atitikties patvirtintiems teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams užtikrinimas..
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. vieningos ir darnios rajono socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros proceso koordinavimas ir šilumos, elektros energijos, saulės energijos tiekimo organizavimas..

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą..
16. Reguliuoja elektros energijos tiekimą ir organizuoja elektros įrenginių savivaldybės objektuose statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus, užsako nutiestų inžinerinių komunikacijų kontrolines geodezines nuotraukas, naujai pastatytų ar rekonstruotų statinių inventorizaciją, rūpinasi leidimais rekonstruoti, statyti, tiesti inžinerinius statinius, rengia viešųjų pirkimų dokumentus..
17. Organizuoja Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo ir kitų teisės aktų, būtinų šiam įstatymui įgyvendinti, vykdymą..
18. Vykdo uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio bendrosios veiklos kontrolę, priežiūrą, rengia teisės aktų projektus dėl vadovų paskyrimo, perkėlimo, skatinimo, nuobaudų, atleidimo, darbo apmokėjimo sąlygų, tarnybinių atlyginimų dydžių, pareigybių aprašymų, steigimo dokumentų tvarkymo..
19. Priima sprendimus dėl žemės kasimo leidimo išdavimo ar panaikinimo ir nagrinėja su tuo susijusius ginčus aplinkos ministro nustatyta tvarka..
20. Vykdo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę, koordinuoja daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo veiklą, konsultuoja daugiabučių gyvenamųjų namų savininkus bendrijų steigimo klausimais..
21. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą..
22. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą..
23. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą..
24. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą..
25. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu..
26. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą..
27. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais..
28. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą..
29. Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl teritorijų planavimo sąlygų ir prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygų..
30. Teikia pasiūlymus savivaldybės vyriausiajam architektui dėl pateiktų derinti teritorijų planavimo dokumentų, kuriuose planuojama inžinerinė savivaldybės infrastruktūra..
31. Pagal kompetenciją dalyvauja tikrinant statinio projektus ir dalyvauja surašant statinių statybos užbaigimo aktą, patikrinant, ar inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra įgyvendinama pagal statinio projektą, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygas, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties, kai ji buvo sudaryta, sąlygas..
32. Pagal kompetenciją derina savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis..
33. Pagal kompetenciją dalyvauja Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbe..
34. Tvarko suprojektuotos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka..
35. Atlieka Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

36. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
36.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertis aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis inžinerinis išsilavinimas;
36.2. darbo patirties sritis – patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas arba darbo teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse;
36.3. darbo patirtis srityje – 3 metai;
37. Atitikimas kitiems reikalavimams:
37.1. atitikti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
38. Transporto priemonių pažymėjimai:
38.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

39. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
39.1. komunikacija - 3 lygis;
39.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
39.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
39.4. organizuotumas - 3 lygis;
39.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
40. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
40.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
40.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
41. Profesinė kompetencija:
41.1. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Kristina Jasilionytė
Telefonas: +37052196804
El. paštas: kristina.jasilionyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.