Infrastruktūros priežiūros skyrius Statybos inžinierius, 6,83 BD

Skelbimo nr.: 61497
Skelbimo data: 2019-11-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
Pareigos: Infrastruktūros priežiūros skyrius Statybos inžinierius, 6,83 BD
Pareigybės aprašymas:

INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

STATYBOS INŽINIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos inžinierius yra specialistas.

2. Pareigybės lygis – A2 (pareigybės kodas – 214202);

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

3.2. turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais statinių statybos techninę priežiūrą, priešgaisrinę saugą, materialinių vertybių inventorizavimą, viešuosius pirkimus, turi išmanyti statinių, įvairios paskirties įrenginių priežiūros ir eksploatavimo metodinius nurodymus;

3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis, taip pat profesionalams skirta statybinių sąmatų sudarymo ir skaičiavimo programa;

3.6. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.7. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia Departamento registruose esančių ir jo prižiūrimų KAS institucijų statinių (toliau – statiniai), nustatytų Krašto apsaugos ministerijos kanclerio potvarkiu, paprastojo remonto darbų sąmatas skaičiuojamosiomis kainomis;

4.2. rengia statinių paprastojo remonto darbų technines specifikacijas ir darbų kiekių žiniaraščius;

4.3. pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius rengia statinių inžinerinių tinklų, šilumos ūkio paruošimo šildymo sezonui skaičiuojamųjų kainų sąmatas;

4.4. dalyvauja rengiant statinių remonto ir rekonstrukcijos, investicijų projektus ir programines užduotis;

4.5. dalyvauja organizuojant statinių paprastojo remonto darbus;

4.7. rengia aplinkos apsaugos metinę ataskaitą;

4.8. dalyvauja materialinių vertybių inventorizavimo ir kitų komisijų darbe;

4.9. pasirašo parastojo remonto darbų kiekių žiniaraščius, sąmatas, technines specifikacijas;

4.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Totorių g. 25
Telefonas: +370 70680730
El. paštas: ugne.duchnoviciene@mil.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.