Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas nuo 6,2 iki 8)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70656
Skelbimo data: 2021-05-13
Skelbimas galioja iki: 2021-05-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (Pareiginės algos koeficientas nuo 6,2 iki 8)
Pareiginės algos koeficientas: 6.20
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) 1,097.40
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas nuo 6,2 iki 8;
Darbo vieta - Vilnius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2020 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-234
(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-379 redakcija)

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
INFRASTRUKTŪROS IR SISTEMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1.Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Užimtumo tarnybos lokalaus kompiuterinio tinklo resursų administravimui, kompiuterinės technikos bei programinės įrangos priežiūros organizavimui.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra – funkcijas.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį informatikos mokslų studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros srityje;
6.3. turėti vartotojų administravimo nuotoliniu būdu (angl. Remote support) darbo patirtį;
6.4. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų priežiūrą ir elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, valstybės institucijų interneto svetainių struktūrą ir turinį, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, autorių teises, gyventojų užimtumo rėmimą, Užimtumo tarnybos veiklą, dokumentų rengimą;
6.5. gerai žinoti kompiuterių architektūrą, IP tinklų architektūrą, personalinių kompiuterių Windows 7; Windows 8, Windows 10 operacines aplinkas;
6.6. išmanyti darbą su tarnybinių stočių operacinėmis sistemomis Windows Server 2019 ir žemesnėmis Windows Server versijomis, Windows Server Datacenter.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja Užimtumo tarnybos tarnybinių stočių techninės bei programinės įrangos priežiūrą;
7.2. organizuoja Užimtumo tarnybos tarnybinių stočių patalpos įrangos gedimų šalinimą;
7.3. dalyvauja Užimtumo tarnybos tarnybinių stočių patalpos įrangos priežiūros, profilaktikos ir kituose darbuose, kai reikia trečių šalių asmenims patekti į tarnybinių stočių patalpą;
7.4. organizuoja Užimtumo tarnybos kompiuterinės įrangos priežiūrą ir remontą;
7.5. vykdo Užimtumo tarnybos kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones;
7.6. vykdo Užimtumo tarnybos kompiuterizuotose darbo vietose įdiegtos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos periodišką atnaujinimą pagal galiojančias sutartis ir turimas licencijas;
7.7. konsultuoja Užimtumo tarnybos darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo klausimais, sprendžia kompiuterinių tinklų vartotojams iškylančias problemas;
7.8. sprendžia informacinės saugos klausimus, kontroliuoja asmens duomenų apsaugos priemonių vykdymą, praveda kibernetinės saugos mokymus Užimtumo tarnybos darbuotojams, teikia pasiūlymus informacinės saugos klausimais;
7.9. kontroliuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos licencijų naudojimo teisėtumą Užimtumo tarnyboje;
7.10. analizuoja kompiuterinės technikos ir programinės įrangos panaudojimo efektyvumą bei dalyvauja nustatant jų poreikį, Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo poreikio bei paskirstymo;
7.11. užtikrina vaizdo konferencijų ir seminarų techninį palaikymą;
7.12. užtikrina kompiuterinės įrangos veikimą išvažiuojamuose renginiuose ir parodose.
7.13. savarankiškai planuoja ir organizuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrinti veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku;
7.14. bendradarbiauja su kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojais bei darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją;
7.15. gavus pavedimą, atstovauja Skyriui institucijose, įstaigose bei organizacijose;
7.16. pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, jam nesant darbe;
7.17. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Kanclerio ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
8.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.