Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 8,0. (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42159
Skelbimo data: 2019-08-15
Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės savivaldybės administracija
Pareigos: Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas, pareiginės algos koeficientas 8,0. (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Marijampolės savivaldybės administracijos informacinių sistemų priežiūrai ir plėtrai.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - kompiuterinės įrangos ir informacinių sistemų priežiūros srityje.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės aprašyme priskirtas vykdyti funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. mokėti bent vieną programavimo kalbą, žinoti informacinių sistemų eksploatavimo reikalavimus, mokėti dirbti tekstų redaktoriais, skaičiuoklėmis duomenų bazėmis, kompiuterinės grafikos programomis;

4.6. mokėti kurti interneto svetaines, mokėti HTML kalbą;

4.7. mokėti dirbti su pagrindinėmis operacinėmis sistemomis, mokėti jas administruoti, išmanyti kompiuterių tinklų administravimą;

4.8. išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;

4.9. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, būti pareigingam, iniciatyviam, atsakingam, operatyviam, darbščiam, kūrybiškam.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. administruoja ir prižiūri Savivaldybės administracijos informacines sistemas:

5.1.1. pritaiko ir diegia paruoštą programinę įrangą, teikia pasiūlymus įdiegtai programinei įrangai tobulinti;

5.1.2. prižiūri paruoštos programinės įrangos darbą, teikia pagalbą ir konsultacijas Savivaldybės administracijos darbuotojams, dirbantiems šiomis programomis;

5.1.3. prižiūri taikomųjų informacinių sistemų darbą darbo vietose.

5.2. kuria naujas kompiuterizuotas darbo vietas, jas administruoja;

5.3. administruoja ir prižiūri Savivaldybės vietinį kompiuterių tinklą, tarnybinių stočių darbą;

5.4. prižiūri kompiuterinę techniką;

5.5. konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus standartinių taikomųjų programų (tekstų redaktorių, skaičiuoklių, duomenų bazių valdymo) naudojimo ir kitais informacinių technologijų klausimais;

5.6. teikia pasiūlymus dėl informacinių sistemų plėtros, programinės ir techninės įrangos įsigijimo;

5.7. pagal skyriaus kompetenciją ruošia atskirų informacinių sistemų technines užduotis, Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais;

5.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.9. įsisavina naujas kompiuterines programas ir kompiuterinę įrangą. Atlieka kitus darbus, susijusius su kompiuterine technika;

5.10. organizuoja ir koordinuoja bendrojo naudojimo duomenų bazių formavimą, jų priežiūrą, aktualizavimą, tvarko ir administruoja jų naudojimą;

5.11. organizuoja savivaldybės telefonų tinklo ir stočių priežiūrą ir remontą;

5.12. rengia Marijampolės savivaldybės administracijos informacinės sistemos nuostatus, Savivaldybės saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisykles ir informacinės sistemos apsaugos tvarkas, informacinės sistemos naudotojų administravimo taisykles, informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planus, Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių ir Tarybos sprendimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

5.13. pagal kompetenciją įgyvendina savivaldybės kibernetinio saugumo politiką ir vykdo Savivaldybės informacinių išteklių priežiūrą;

5.14. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;

5.15. saugo asmens duomenų paslaptį, jei duomenys neskirti skelbti viešai;

5.16. atlieka ir kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Informacinių technologijų skyriaus vedėjui.

_____________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 2196834
El. paštas: Dalia Janulevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, dalia.januleviciene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.