Informacinių technologijų departamento Informacinių technologijų infrastruktūros skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68327
Skelbimo data: 2021-01-12
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Informacinių technologijų departamento Informacinių technologijų infrastruktūros skyriaus informacinių technologijų sistemų administratorius
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DEPARTAMENTO

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Informacinių technologijų departamento (toliau – departamentas) Informacinių technologijų infrastruktūros skyriaus (toliau – skyrius) Informacinių technologijų sistemų administratoriaus pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas – 252202.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba koleginį informatikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą su bakalauro (profesinio bakalauro) kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų panaudojimą, informacinių sistemų kūrimą, duomenų tvarkytojų veiklą ir duomenų saugos valdymą;

4.3. turėti darbo patirties administruojant ar palaikant kompiuterinius tinklus, arba ugniasienes ir internetinių ryšių techninę ir programinę įrangą, arba administruojant tarnybinių stočių MS Windows šeimos operacines sistemas;

4.4. būti susipažinęs su internetinių puslapių kūrimo ir elektroninių dokumentų tvarkymo principais;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti organizuoti savo veiklą orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą;

4.6. gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis ir analizės pagrindu priimti sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus, rengti argumentuotas išvadas;

4.7. gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

5.1. spręsti informacinių ryšių technologijų, informacinių sistemų (toliau – IS) projektavimo, integravimo, įdiegimo, pritaikymo ir palaikymo ministerijoje ir kitose valstybės institucijose klausimus;

5.2. pagal kompetenciją dalyvauti informacinių technologijų infrastruktūros ir IS kūrimo projektų veikloje;

5.3. pagal kompetenciją užtikrinti informacinių technologijų ir duomenų saugumą Finansų ministerijoje įgyvendinant informacinių technologijų projektus;

5.4. atlikti informacinių technologijų, IS, kompiuterinės bei ryšio įrangos, programinės įrangos patikrinimus;

5.5. esant ministro pavedimui atlikti atsakingo asmens už kompiuterinę ir (ar) programinę įrangą funkcijas;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauti komitetų, komisijų ir darbo grupių veikloje;

5.7. pagal kompetenciją konsultuoti ministerijos informacinių technologijų, IS ir kompiuterinės įrangos naudotojus;

5.8. planuoti naujų informacinių technologijų ir IS bei naujos kompiuterinės įrangos poreikius, įsigijimą, įdiegimą, pritaikymą ir palaikymą;

5.9. užtikrinti IS veikimui reikalingos techninės ir programinės įrangos, infrastruktūros bei informacinių technologijų paslaugų administravimą ir funkcionavimą, jų naudotojų registravimą ir registravimosi vardų skyrimą, prieigos prie IS infrastruktūros išteklių teisių nustatymą;

5.10. administruoti priskirtus IS komponentus (kompiuterių, tarnybinių stočių, operacinių sistemų, ugniasienių, įsilaužimų aptikimo sistemų, duomenų perdavimo tinklų, IP telefonijos), rengti IS komponentų sąrankos aprašymo dokumentaciją ir ją atnaujinti, nustatyti pažeidžiamas vietas ir parinkti saugos priemones, pagal savo kompetenciją užtikrinti jų atitiktį saugos nuostatų ir saugos politiką įgyvendinančių dokumentų reikalavimams;

5.11. nagrinėti sisteminių, saugumo įrašų ir įvykių valdymo sistemos žurnalinius įrašus, registruoti elektroninės informacijos saugos incidentus ir informuoti apie juos saugos įgaliotinį, teikti pasiūlymus dėl minėtų incidentų pašalinimo;

5.12. atlikti kitus tiesioginio vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

________________________

Susipažinau:

_________________________

(parašas)

_________________________

(vardas, pavardė)

_________________________

(data)

Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas nustatomas intervale 7-8,2, įvertinus turimą profesinio darbo patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pareigybė yra įtraukta į trūkstamų pareigybių sąrašą, pareiginės algos koeficientas gali būti didinamas iki 100 proc.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 2390 000
El. paštas: finmin@finmin.lt
Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.