Penktadienis, balandžio 16 d.

Informacinių sistemų plėtros skyriaus Kompiuterių sistemų analitikas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68098
Skelbimo data: 2020-12-21
Konkursą inicijuojanti įstaig: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Informacinių sistemų plėtros skyriaus Kompiuterių sistemų analitikas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTROS SKYRIAUS

KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ ANALITIKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Informacinių sistemų plėtros skyriaus kompiuterių sistemų analitiko (toliau – kompiuterių sistemų analitiko) pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis –užtikrinti vieningą Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių valdytojas ir / ar tvarkytojas yra departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir technologinį suderinamumą.

4. Pareigybės pavaldumas – kompiuterių sistemų analitikas tiesiogiai pavaldus Informacinių sistemų plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti informatikos ar matematikos mokslų studijų krypčių grupės ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Šengeno informacinę sistemą (toliau – SIS), valstybės informacinių išteklių kūrimo, tvarkymo, valdymo, naudojimo, priežiūros ir saugos reikalavimus;

5.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų ir sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo ir administravimo srityje;

5.4. turėti patirtį dirbant su Oracle duomenų baze;

5.5. mokėti SQL, PL/SQL kalbą;

5.6. išmanyti informacinių sistemų ar registrų integravimo sprendimus;

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1 analizuoja vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, apibendrintą informaciją apie poreikius teikia suinteresuotoms Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigoms;

6.2. rengia funkcinius ir techninius reikalavimus vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų kūrimo ar modifikavimo darbams atlikti, vertina techninių pasiūlymų techninę ir kvalifikacinę dalį;

6.3. vykdo Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos (toliau – NSIS) ir susijusių registrų (Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro (toliau – IAŽR) ir Habitoskopinių duomenų registro (toliau – HDR)) programinės įrangos ir duomenų bazių programinės įrangos priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl programinės įrangos modernizavimo;

6.4.pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinių sistemų plėtros projekto darbo grupėse siekiant užtikrinti tarptautinių valstybės įsipareigojimų vykdymą;

6.5. pagal kompetenciją užtikrina NSIS, IAŽR ir HDR duomenų kokybę, priima sprendimus dėl klaidingų duomenų ištaisymo, papildymo ar panaikinimo, vykdo duomenų tvarkymą;

6.6. pagal Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų paklausimus atlieka NSIS, IAŽR ir HDR nestandartines užklausas, ruošia statistines ataskaitas;

6.7. rengia NSIS, IAŽR ir HDR duomenų teikimo sutarčių techninius priedus;

6.8. tvarko NSIS, IAŽR ir HDR klasifikatorius;

6.9 dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų tvarkomų registrų ir bendrojo naudojimo duomenų bazių kūrimo ar plėtros darbo grupėse, siekiant įgyvendinti šioms grupėms suformuluotus uždavinius;

6.10. sprendžia departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir / arba 3 lygio incidentus: taikomosios programinės įrangos sutrikimus, pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus;

6.11. dalyvauja priimant eksploatacijai modernizuotą ar naują programinę įrangą;

6.12. bendradarbiauja su kitomis valstybės įstaigomis, siekiant užtikrinti bendrų problemų sprendimą;

6.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti departamento veiklos tikslai.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir tiesioginio vadovo pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,6 iki 8,8, priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties. Papildoma informacija dėl gyvenimo aprašymo (CV) pildymo (pagal LRV 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496):

gyvenimo aprašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 71 77
El. paštas: ird@vrm.lt
Adresas: Šventaragio 2, Vilnius LT-01510
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.