Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 78194
Skelbimo data: 2022-03-23
Skelbimas galioja iki: 2022-04-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 3,180.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos
direktoriaus 2022 m. kovo 22 d.
įsakymu Nr. 73P-143


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR DUOMENŲ VALDYMO SKYRIAUS VADOVO PAREIGINIAI NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus vadovo pareigybė reikalinga organizuoti viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinika) Informacinių sistemų ir duomenų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) darbą ir jam vadovauti.
2. Skyriaus vadovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, LR Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais jo vykdomas funkcijas, kokybės ir vadybos sistemos dokumentais, Poliklinikos teisės aktais ir šiais pareiginiais nuostatais.
3. Skyriaus vadovas tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Poliklinikos direktoriaus pavaduotojui valdymui.
4. Skyriaus vadovui tiesiogiai pavaldūs Skyriaus darbuotojai.
5. Skyriaus vadovą esant reikalui pavaduoja Poliklinikos direktoriaus įsakymu paskirtas Skyriaus darbuotojas, kuris Skyriaus vadovo vardu priima sprendimus ir atsako už tinkamą jam paskirtų pareigų vykdymą.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.2. turėti technologijos mokslų krypties arba informatikos aukštąjį universitetinį išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį;
6.3. turėti ne mažesnę nei vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį informacinių sistemų ir sveikatos duomenų valdymo srityje;
6.4. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų/rusų/lenkų).
6.5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Skyriaus veiklą, sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.6. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant Skyriaus veiklą;
6.7. gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.9. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.10. puikiai mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.), turėti žinių apie informacines sistemas ir jų taikymo galimybes Poliklinikoje;
6.11. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą.

III. SKYRIAUS VADOVO PAREIGOS

7. Skyriaus vadovas:
7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą, kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą, paskirsto konkrečius darbus bei dokumentus Skyriaus darbuotojams;
7.2. rengia Skyriaus darbo planus ir teikia jų vykdymo ataskaitas;
7.3. užtikrina Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
7.4. vykdo Skyriaus vykdomų veiklos procesų ir rezultatų kokybės vidinę kontrolę;
7.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Poliklinikos teisės aktų rengime ir (ar) juos rengia;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Poliklinikos informacinių sistemų (toliau – IS) bei telekomunikacinių technologijų plėtrą ir jų priežiūrą, užtikrina ir vykdo visos operatyviosios bei kaupiamosios informacijos asmens duomenų apsaugą;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja Poliklinikos IS projektavimo ir kūrimo darbus, atsako už tokių darbų galutinius rezultatus;
7.8. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas Poliklinikos darbuotojams IS, medicininės statistikos ir dokumentų valdymo klausimais;
7.9. Poliklinikos direktoriaus pavaduotojo valdymui ar Poliklinikos direktoriaus pavedimu dalyvauja funkcinių padalinių (veiklos projektų, darbo grupių, komisijų ir pan.) veikloje;
7.10. vizuoja arba pasirašo visus Skyriaus parengtus dokumentus, jei kitaip nenumatyta poliklinikos teisės aktuose;
7.11. užtikrina Skyriui priskirtų funkcijų vykdymo nepertraukiamumą, nesančių darbuotojų funkcijas paskirsto kitiems darbuotojams;
7.12. kaupia ir sistemina norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą Skyriaus funkcijoms atlikti;
7.13. užtikrina, kad būtų rengiami Skyriaus darbuotojų susirinkimai;
7.14. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
7.15. informuoja Skyrių kuruojantį Poliklinikos direktoriaus pavaduotoją apie Skyriaus darbuotojų specializaciją, specialiuosius sugebėjimus (patirtį, įgūdžius, apmokymus), užimtumą (dalyvavimą konkrečiuose darbuose);
7.16. derina skyriaus veiklos procesus ir skyriuje atliekamų darbų apimtis bei planus su skyrių kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju;
7.17. dalyvauja naujų darbuotojų priėmimo į laisvas Skyriaus pareigybes atrankos komisijose, jei tokios yra sudaromos;
7.18. rengia Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus bei Skyriaus nuostatus.
7.19. dalyvauja Poliklinikos funkcinių darbo grupių veikloje;
7.20. savo darbe vadovaujasi galiojančiais LR teisės aktais ir Poliklinikos direktoriaus įsakymais bei laikosi šių teisės aktų reikalavimų;
7.21. laikosi profesinės etikos ir etiketo reikalavimų: mandagiai ir pagarbiai bendrauja su kitais Poliklinikos darbuotojais, pacientais ir lankytojais, reikalui esant pagal kompetenciją užtikrina tinkamą informacijos suteikimą, deda pastangas siekiant išvengti konfliktų, o kilus konfliktinei situacijai – ją sprendžia dalykiškai, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
7.22. tausoja įstaigos nuosavybę, rūpestingai naudoja organizacinės technikos priemones, laikosi nustatytos dokumentų saugojimo tvarkos, įsipareigoja nenaudoti Poliklinikos turto jokiai kitai veiklai, išskyrus darbo funkcijų vykdymą;
7.23. savo tiesioginiam vadovui teikia pasiūlymus ir rekomendacijas dėl darbo, susijusio su vykdomomis funkcijomis, gerinimo;
7.24. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių diegimą Skyriuje, dalyvauja formuojant antikorupcinę aplinką;
7.25. tiesioginio vadovo pavedimu vykdo ir kitas šiuose pareiginiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas, jei tai būtina, siekiant užtikrinti kokybišką Poliklinikos ir/ar Skyriaus darbą ir/ar pasiekti įstaigos strateginius tikslus.
IV. SKYRIAUS VADOVO TEISĖS
8. Skyriaus vadovas turi teisę:
8.1. susipažinti su Poliklinikos vadovybės sprendimų projektais, susijusiais su Skyriaus veikla;
8.2. dalyvauti Poliklinikos posėdžiuose ar susirinkimuose, kur svarstomi Skyriaus veiklos klausimai;
8.3. siūlyti Poliklinikos direktoriaus pavaduotojui valdymui priimti, perkelti ar atleisti Skyriaus darbuotojus, juos skatinti ar bausti;
8.4. būti perkeltas į kitas pareigas;
8.5. gauti darbui būtinas priemones ir informaciją;
8.6. kelti savo, kaip Skyriaus vadovo, kvalifikaciją;
8.7. dalyvauti profesinių sąjungų ir organizacijų veikloje.

V. SKYRIAUS VADOVO ATSAKOMYBĖ

9. Skyriaus vadovas teisės aktų nustatyta tvarka atsako:
9.1. už netinkamą jam pavestų pareigų vykdymą ar jų nevykdymą;
9.2. už netinkamą Lietuvos Respublikos teisės aktų, Poliklinikos teisės aktų vykdymą ir jų nuostatų įgyvendinimą arba nevykdymą;
9.3. už netinkamą asmens duomenų tvarkymą ir asmens duomenų paslapties atskleidimą;
9.4. už darbo drausmės pažeidimus.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 24
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.