Informacijos išteklių skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 75261
Skelbimo data: 2021-11-24
Skelbimas galioja iki: 2021-12-08
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Informacijos išteklių skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 9.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,593.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės
viešosios bibliotekos direktoriaus
2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-81


KLAIPĖDOS APSKRITIES IEVOS SIMONAITYTĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
INFORMACIJOS IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka, KLAVB) Informacijos išteklių skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė yra priskiriama prie vadovų pareigybių.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – vadovauti Skyriui, koordinuoti jo veiklą su kitų bibliotekos padalinių veikla siekiant formuoti Bibliotekos informacijos išteklius, vykdyti metaduomenų kūrimą, užtikrinti informacijos išteklių fondo išsaugojimą, organizuoti jo prieinamumą ir panaudojimą Bibliotekos funkcijų vykdymui. Įgyvendinti Skyriaus nuostatuose numatytus veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas.
4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui. Vykdo visus su tiesiogine veikla susijusius KLAVB administracijos nurodymus.
5. Dalykinius ryšius palaiko ir bendradarbiauja su kitais Bibliotekos struktūriniais padaliniais, struktūrinių padalinių vadovais, priskirtos teritorijos savivaldybių ir mokyklų bibliotekomis, jų specialistais, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių apskričių viešosiomis bibliotekomis, Lietuvos aklųjų biblioteka, kitomis Klaipėdos ir Tauragės apskričių teritorijose įsteigtomis bibliotekomis ir institucijomis, veikiančiomis kultūros, suaugusiųjų švietimo, profesinių kompetencijų ugdymo ir kitose, su Skyriaus veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimu susijusiose srityse.
6. Nesant Skyriaus vedėjo (jam išėjus atostogų, susirgus ir kt.), jo pareigas eina Skyriaus vedėjo pavaduotojo funkcijas atliekantis Skyriaus vyriausiasis bibliotekininkas, įgyjantis atitinkamas teises ir atsakantis už tinkamą pareigų vykdymą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
7.2. vadovaujamo darbo patirtis ne mažiau kaip 2 metai, darbo patirtis bibliotekoje arba kultūros įstaigoje – privalumas;
7.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei norminiais aktais, reglamentuojančiais bibliotekų veiklą, Kultūros ministerijos teisės aktais, Lietuvos standartizacijos departamento nustatytais informacijos ir dokumentų, bibliotekų veiklą reglamentuojančiais standartais, kitais standartais, Bibliotekos bei Skyriaus veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
7.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, išmanyti Lietuvos bibliotekų sistemą, viešųjų bibliotekų veiklos tikslus, uždavinius ir funkcijas; turi žinoti naujausias Lietuvos ir užsienio bibliotekų vystymosi tendencijas bei metodus Skyriaus veiklos srityse;
7.5. būti susipažinęs su Bibliotekos vidaus tvarkos taisyklėmis, darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis ir jų laikytis;
7.6. pageidaujamas užsienio kalbos mokėjimo lygis pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą – bent vieną ES užsienio kalbą B1 lygiu;
7.7. mokėti naudotis informacijos ir komunikacijos technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
7.8. kiti specialūs reikalavimai, susiję su biudžetinės įstaigos darbuotojo pareigybei priskiriamų funkcijų specifika:
7.8.1. būti įvaldęs darbo organizavimo metodiką;
7.8.2. žinoti struktūrinio padalinio administravimo pagrindus; gebėti dirbti komandoje, spręsti konfliktus, glaustai pateikti informaciją, būti komunikabilus, nešališkas, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, tarnybinės etikos normas;
7.8.3. gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus ir kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus;
7.8.4. gebėti planuoti ir organizuoti veiklą, analizuoti ir apibendrinti Skyriaus bei pavaldžių jam darbuotojų veiklos rezultatus, rengti išvadas ir pasiūlymus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

8. Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
8.1. organizuoja Skyriaus darbą pagal Bibliotekos direktoriaus patvirtintą strateginį planą, kuriam yra pritarusi Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;
8.2. rengia, derina su KLAVB administracija Skyriaus veiklos strategiją, numato veiklos uždavinius ir būdus jiems įgyvendinti, užtikrina Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
8.3. analizuoja Skyriaus veiklą, numato priemones jai tobulinti; nustatyta tvarka už savo veiklą atsiskaito Bibliotekos administracijai;
8.4. atsižvelgdamas į naujausias bibliotekininkystės tendencijas, taikomųjų Bibliotekos tyrimų rezultatus organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos informacijos išteklių fondą ir veiklas;
8.4.1 organizuoja ir koordinuoja Bibliotekos informacijos išteklių fondo bendrąją ir vienetinę apskaitą;
8.4.2. organizuoja duomenų bazių ir periodikos prenumeratas.
8.5. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir prižiūri informacijos išteklių komplektavimo, apskaitos, katalogavimo, saugojimo ir nurašymo darbų vykdymą ir sprendžia atliekant šias užduotis kylančias problemas;
8.6. dalyvauja viešinant Skyriaus vykdomas veiklas bei naujoves, organizuoja informacijos rengimą turimiems bibliotekos viešinimo kanalams;
8.7. vadovauja ir/ar dalyvauja su informacijos išteklių įsigijimu susijusiuose projektuose;
8.8. stebi Lietuvos ir užsienio šalių gerąsias patirtis, pagal Skyriaus vedėjo kompetencijas, atstovauja Bibliotekai šalies bei tarptautinėse organizacijose;
8.9. informuoja Skyriaus darbuotojus apie Bibliotekos veiklą, įskaitant, bet neapsiribojant, bibliotekos veiklos naujienas, projektus, darbo organizavimo, struktūros, darbo metodų pasikeitimus;
8.10. nustatyta tvarka organizuoja statistinių duomenų rinkimą ir teikimą apie Bibliotekos veiklą, susijusius su Skyriaus funkcijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, Bibliotekos informacijos išteklių fondo sudėtį pagal dokumentų rūšis, formatus, tematiką, dokumentų skaičių, gautų ir nurašytų leidinių skaičių, juos tvarko, apdoroja (grupuoja, klasifikuoja ir kt.) bei nustatyta tvarka ir periodiškumu registruoja Bibliotekos tvarkomame statistikos registre (pildydamas ataskaitas, anketas, klausimynus ir pan.);
8.11. teikia Bibliotekos administracijai siūlymus dėl strateginių Bibliotekos veiklos prioritetų informacijos išteklių fondo formavimo srityje;
8.12 inicijuoja, įgyvendina ir koordinuoja KLAVB ir bendrų su priskirtos Teritorijos bibliotekomis ar kitomis organizacijomis veiklų iniciavimą ir organizavimą skyriaus kompetencijos ribose;
8.13. kartu su KLAVB administracija nustato pagrindines Skyriaus veiklos plėtojimo kryptis, komunikaciją su kitais skyriais;
8.14. organizuoja ir koordinuoja informacijos viešoje erdvėje rengimą bei viešinimą; kompetencijos ribose atstovauja Biblioteką ir pristato jos veiklą visuomenei;
8.15. užtikrina reikiamą darbo organizavimą Skyriuje:
8.15.1. rengia perspektyvinius ir metinius Skyriaus veiklos planus, teikia ataskaitas;
8.15.2. organizuoja Skyriaus veiklos ir darbuotojų individualią darbo apskaitą, darbo laiko apskaitą; užtikrina reikiamą užduočių paskirstymą darbuotojams, prireikus, perskirsto darbo krūvius, laikinai keičia užduotis;
8.15.3. rengia Skyriaus veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, jų pakeitimus, inicijuoja jų svarstymą KLAVB administracijoje ir teikia tvirtinti direktoriui;
8.15.4. nustato darbuotojų poreikį, jų kompetenciją, pareigas, rengia jų pareiginius nuostatus;
8.15.5. organizuoja naujai priimtų darbuotojų supažindinimą su Skyriaus ir KLAVB veikla, mokymus konkrečioms pareigoms užimti;
8.15.6. kontroliuoja ir vertina Skyriaus darbuotojų darbo drausmę ir rezultatus, teikia pasiūlymus dėl darbuotojų atleidimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo;
8.15.7. organizuoja darbo vietų Skyriuje įrengimą, sveikų ir saugių darbo sąlygų sukūrimą, aprūpinimą darbo priemonėmis;
8.15.8. planuoja numatomus pirkimus, pateikia informaciją apie prekių, paslaugų, darbų poreikį, inicijuoja viešuosius pirkimus;
8.15.9. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą.
8.16. pagal poreikius ir galimybes dalyvauja kituose KLAVB projektuose kaip projekto rengimo darbo grupės narys, atlikdamas konkrečias jam pavestas užduotis arba deleguoja į šią grupę nuo Skyriaus paskirtą asmenį;
8.17. organizuoja ir koordinuoja ir rengia informaciją apie Skyriaus veiklą, reikšmingus įvykius, renginius, informuoja apie tai kitus bibliotekos struktūrinius padalinius.
8.18. rūpinasi Skyriaus darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;
8.19. savo kompetencijos ribose rengia mokymų bei stažuočių programas Klaipėdos regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojams; rengia ir skaito pranešimus bibliotekoje ir už jos ribų;
8.20. asmeniškai dalyvauja arba skiria atsakingą asmenį dalyvauti Bibliotekos sudarytų komisijų ar darbo grupių veiklose, veiklos aptarimuose pagal Skyriaus kompetenciją; atstovauja Skyrių bibliotekos skyrių vedėjų pasitarimuose;
8.21. nuolat gilina profesines žinias, reikalingas pareiginiuose nuostatuose nustatytoms funkcijoms vykdyti;
8.22. Bibliotekoje nustatyta tvarka valdo, naudoja Skyriaus turtą ir juo disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
8.23. vykdo kitas KLAVB administracijos užduotis ar pavedimus susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir išvardintomis funkcijomis.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
9.1. už savalaikį ir kokybišką jam paskirtų funkcijų, kitų KLAVB vadovybės įsakymų, nurodymų ir užduočių, administracijos posėdžių nutarimų, kitų KLAVB veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų vykdymą;
9.2. už Skyriaus veiklos rezultatus bei vartotojams teikiamų Skyriaus paslaugų kokybę;
9.3. už veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
9.4. Bibliotekos įvaizdžio formavimą bei jo pateikimą adresatams.
9.5. tikslią ir teisingą savo žinioje turimų materialinių vertybių apskaitą ir jų saugumą;
9.6. Vidaus darbo tvarkos taisyklių, profesinės etikos, darbo saugos reikalavimų laikymąsi ir priešgaisrinę saugą Skyriaus patalpose.
9.7. už savo pareigų netinkamą vykdymą ir darbo drausmės pažeidimus darbuotojas atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.8. už darbą atsiskaito direktoriaus pavaduotojui.


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 46 412 533
El. paštas: biblioteka@klavb.lt
Adresas: Klaipėda, H. Manto g. 25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.