Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43501
Skelbimo data: 2020-01-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Įmokų išieškojimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.40
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. (1.2E) V-278
(Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Vilniaus skyriaus direktoriaus
2020 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. (1.2E) V-4
redakcija)


ĮMOKŲ IŠIEŠKOJIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Įmokų išieškojimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti draudėjų įmokų, baudų, delspinigių ir palūkanų skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau- Fondo biudžetas) susidarymo ir jų išieškojimo negalimumo priežastis, vykdyti procedūras, susijusias su priverstinio poveikio priemonių taikymu skolingų ir/ar padariusiems administracinį nusižengimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, draudėjų atžvilgiu.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – įsiskolinimo Fondo biudžetui išieškojimo administravimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinį socialinį draudimą, civilinę, baudžiamąją bei administracinę teisę, civilinį procesą, administracinių bylų teiseną, akcinių bendrovių veiklą, mokesčių administravimą, įmonių bankrotą ir restruktūrizaciją, duomenų apsaugą, bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą, tiek, kiek tai susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
4.3. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Tikrina draudėjų piniginius srautus ir analizuoja duomenis apie draudėjų turimą turtą, teikia siūlymus atsakingam vyriausiajam specialistui dėl priverstinio poveikio priemonių taikymo.
5.2. Rengia sprendimus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka. Priima sprendimus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus (toliau – Teritorinis skyrius) direktoriui įgaliojus.
5.3. Rengia nurodymus skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos, pašalpos ar kitos išmokos mokėtojui išieškoti nesumokėtas įmokas, baudas, delspinigius ir palūkanas į Fondo biudžetą ir kontroliuoja nurodymų vykdymą.
5.4. Rengia dokumentus, susijusius su skolos išieškojimu priverstine tvarka, antstoliams ir kontroliuoja pateiktų sprendimų vykdymą.
5.5. Rengia prašymus dėl turto arešto ir surašo turto arešto aktus. Teikia Turto arešto aktų registrui duomenis apie pritaikytą/atšauktą turto areštą.
5.6. Rengia prašymus dėl priverstinės hipotekos ar priverstinio įkeitimo. Teikia duomenis Hipotekos registrui apie pritaikytą, pakeistą arba panaikintą priverstinę hipoteką ir priverstinį įkeitimą.
5.7. Rengia dokumentus dėl priverstinio poveikio priemonių atšaukimo, kai draudėjas sumoka įmokas, delspinigius, baudas bei palūkanas arba nelieka teisinio pagrindo vykdyti skolos išieškojimą priverstine tvarka.
5.8. Surašo administracinių nusižengimų protokolus asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, pagal Skyriaus kompetenciją.
5.9. Rengia pranešimus apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo draudėjams. Rengia ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo nemokiems draudėjams.
5.10. Informuoja atsakingą vyriausiąjį specialistą apie būtinybę inicijuoti ikiteisminį tyrimą asmenims, pažeidusiems Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normas, susijusias su valstybiniu socialiniu draudimu.
5.11.Rengia dokumentus dėl draudėjo skolos Fondo biudžetui nurašymo ar pripažinimo beviltiška.
5.12. Nagrinėja draudėjų prašymus dėl įmokų skolos sumokėjimo atidėjimo, delspinigių ir baudų išieškojimo laiko atidėjimo, dėl atleidimo nuo delspinigių ar baudų mokėjimo, rengia sprendimus, sutartis ir išvadas. Atlieka teisės aktuose nustatytas procedūras, susijusias su draudėjų skolos sumokėjimo atidėjimu ar atleidimu nuo jos mokėjimo. Rengia sprendimus dėl įmokų skolos sumokėjimo atidėjimo sutarčių nutraukimo/sprendimų panaikino.
5.13. Tvarko informacinės duomenų bazės duomenis pagal šios pareigybės kompetenciją.
5.14. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Teritorinio skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
5.15. Skyriaus vedėjui ar patarėjui pavedus, rengia ir teikia informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
5.16. Planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą, įgyvendinant veiklos plane nustatytas priemones bei atliekant veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
5.17. Skyriaus vedėjui ar patarėjui pavedus, pavaduoja kitą Skyriaus specialistą, nesantį darbe.
5.18.Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Inga Rameikaitė-Bukaveckienė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: inga.rameikaite-bukaveckiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.