Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos poskyrio vyresnysis buhalteris, pareiginės algos koeficientas 7,43-8,16 baziniais dydžiais.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 86019
Skelbimo data: 2023-02-20
Skelbimas galioja iki: 2023-03-06
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos poskyrio vyresnysis buhalteris, pareiginės algos koeficientas 7,43-8,16 baziniais dydžiais.
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Klaipėda
Informacija apie įstaigą: Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausiąją specialistę Mildą Kaminskienę tel. (8 46) 39 64 48, el. p. milda.kaminskiene@klaipeda.lt
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. PAD-119


BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTOS APSKAITOS SKYRIAUS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ APSKAITOS POSKYRIO
VYRESNIOJO BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vyresnysis buhalteris yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
3.2. ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis finansų valdymo ar apskaitos srityje;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, vietos savivaldą, dokumentų rengimą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3.4. gebėti dirbti „MS Office“ programų paketu;
3.5. gebėti analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
3.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. vykdo priskirtų biudžetinių įstaigų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
4.2. priima priskirtų biudžetinių įstaigų pateiktus apskaitos dokumentus, įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje, juose užfiksuotus duomenis registruoja Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį ir teikia poskyrio vedėjui;
4.3. rengia ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto, atsargų, ūkinio inventoriaus, gautinų ir mokėtinų sumų sąrašus, informaciją apie gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo rezultatus ir kitą reikalingą inventorizacijai atlikti informaciją;
4.4. sutikrina priskirtų biudžetinių įstaigų pateiktus inventorizavimo aprašus su apskaitos duomenimis ir remdamasis vadovų sprendimu, registruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje;
4.5. atlieka gautinų ir mokėtinų sumų suderinimą, rengia skolų senaties žiniaraščius ir teikia biudžetinei įstaigai;
4.6. apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas bei ilgalaikio turto nuomą, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir terminais perveda į savivaldybės biudžetą, tvarko atsiskaitymų pagal nuomos ir panaudos sutartis apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras pagal ilgalaikes sutartis;
4.7. ruošia mokėjimo paraiškas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje ir teikia Klaipėdos miesto savivaldybės iždui;
4.8. rengia priskirtų biudžetinių įstaigų bankų mokėjimo nurodymus elektroninėje banko sistemoje ir teikia skyriaus vedėjui pasirašyti;
4.9. rengia priskirtų biudžetinių įstaigų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kitas ataskaitas, kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais, teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais, ir teikia jas skyriaus vedėjui ir priskirtų biudžetinių įstaigų vadovams pasirašyti;
4.10. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje teikia priskirtų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis, eliminavimo informaciją ir atlieka viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio derinimo operacijas;
4.11. tvarko priskirtų biudžetinių įstaigų vykdomų projektų buhalterinę apskaitą, rengia su projekto įgyvendinimu susijusias finansines ataskaitas bei teikia įstaigoms ir finansavimo sumas pervedančioms institucijoms;
4.12. konsultuoja ir apmoko poskyrio darbuotojus biudžeto ir kitų lėšų naudojimo, viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo, duomenų teikimo į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą klausimais;
4.13. teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą su buhalterine apskaita susijusią informaciją priskirtoms biudžetinėms įstaigoms pagal nustatytą tvarką;
4.14. pagal savo kompetenciją atlieka priskirtų biudžetinių įstaigų biudžeto ir kitų lėšų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių finansų kontrolę;
4.15. rengia priskirtų biudžetinių įstaigų apskaitos informaciją, kuri ruošiama naudojantis apskaitos registrais, auditoriams, mokesčių administratoriui, asignavimų valdytojams ir pagal priskirtų biudžetinių įstaigų kreipimąsi ‒ kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
4.16. tvarko saugotinus (laikino saugojimo) priskirtų biudžetinių įstaigų apskaitos dokumentus, saugomų dokumentų bylas ir teisės aktų numatytais terminais perduoda saugoti priskirtoms biudžetinėms įstaigoms;
4.17. laikinai vykdo kito poskyrio specialisto funkcijas jo atostogų metu, poskyrio vedėjo arba skyriaus vedėjo pavedimu.
5. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus ir poskyrio vedėjų pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.


Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku:

______________________________ ___________________ _______________
(Vardas ir pavardė) (Parašas ) (Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 46 396008
El. paštas: administracija@klaipeda.lt
Adresas: Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.