Į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai Vyriausiasis specialistas (8) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42256
Skelbimo data: 2019-09-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Neringos savivaldybės administracija
Pareigos: Į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai Vyriausiasis specialistas (8) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigybės paskirtis yra dalyvauti įgyvendinant savivaldybėje valstybės ir savivaldybės sveikatos politiką.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialiosios veiklos sritys yra: pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas, parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai, triukšmo prevencijos ir valstybinio valdymo įgyvendinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos, reabilitacijos krypties išsilavinimą.
4.2. turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo ir (arba) jų panaudojimo kontrolė ir (arba) organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas.
4.3. žinoti ir išmanyti:
4.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;
4.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, socialinį darbą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis.
4.4. gebėti:
4.4.1. įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką;
4.4.2. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir kitų planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;
4.4.3. organizuoti savivaldybės strateginio plėtros ir (ar) savivaldybės veiklos plano sveikatos priežiūros tikslų, uždavinių ir priemonių, siekiamų sveikatos rodiklių rengimą ir juos įgyvendinti;
4.4.4. organizuoti pirminę asmens sveikatos priežiūrą savivaldybėje;
4.4.5. organizuoti sveikatinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą savivaldybėje;
4.4.6. analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, jos pokyčius, juos lemiančius veiksnius; planuoti ir įgyvendinti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;
4.4.7. prognozuoti visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros problemas bei perspektyvas savivaldybėje;
4.4.8. koordinuoti savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;
4.4.9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa
(-omis) ir kt.);
4.4.10. priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;
4.4.11. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.5. mokėti ne mažiau kaip vieną iš Europos Sąjungos oficialių kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (kalbos mokėjimo lygiai nustatomi vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/204/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas) (OL 2004 L 390, p. 6);
4.6. būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: elgesiu ar veikla nepažeisti profesinės etikos, deontologijos normų, valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių.V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) vykdo šias funkcijas:
5.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
5.2. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;
5.3. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę ir jos rizikos veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
5.4. pagal kompetenciją vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės merui, administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
5.5. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
5.6. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybės sveikatinimo veiklą;
5.7. koordinuoja savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir veiksmus jų metu;
5.8. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
5.9. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus:
5.9.1. dėl lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
5.9.2. dėl griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
5.9.3. kitas išvadas ir pasiūlymus savo kompetencijos klausimais;
5.10. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
5.11. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
5.12. pagal savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės mero įgaliojimus rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
5.13. rengia ir teikia savivaldybės administracijos direktoriui sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
5.15. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją;
5.16. įgyvendina savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo priemones pagal savo kompetenciją;
5.17. rengia sanitarijos ir higienos taisykles;
5.18. dalyvauja savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, ekstremalių situacijų komisijos darbe, atstovauja savivaldybės interesus savo kompetencijos srityje;
5.19. rengia pareigybės dokumentų aprašus, sukomplektuoja bylas pagal patvirtintą bendrą savivaldybės administracijos dokumentacijos planą;
5.20. vykdo kita teisės aktuose nustatytas funkcijas, nenuolatinius Savivaldybės vadovybės pavedimus, atitinkančius Savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) veiklos sritį ir funkcijas.VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Neringos savivaldybės administracijos direktoriui.


________________________________________________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 7382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.