http://portalas.vtd.lt/lt/vartojimo-prekiu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;39355.html

Skelbimo nr.: 41594
Skelbimo data: 2019-06-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Juridinio ir viešųjų pirkimų skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 7,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2019-04-24

įsakymu Nr. PA-50-(10.1)

JURIDINIO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Juridinio viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga, Savivaldybės institucijų veiklos teisėtumui užtikrinti, kad Savivaldos institucijos laikytųsi įstatymų, kitų norminių aktų, tarybos priimamų sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kad jie atitiktų įstatymus, poįstatyminius aktus.

III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - teisėje.

IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro arba vientisųjų teisės studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų teisinio darbo patirtį, dirbant valstybės ar savivaldybės biudžetinėje įstaigoje;

5.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teise, Lietuvos Respublikos kodeksais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą, korupcijos prevenciją bei tiesioginių funkcijų vykdymą;

5.4. išmanyti teisės aktų projektų, sutarčių rengimo techniką ir pagrindinius principus bei dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius bei individualius teisės aktus;

5.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

5.6. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šiais funkcijas:

6.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas;

6.2. derina Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus, tikrina ar jie neprieštarauja galiojantiems įstatymams, įstatymus įgyvendinamiesiems teisės aktams, tarptautinės teisės normoms;

6.3. Skyriaus vedėjo pavedimu rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių projektus;

6.4. konsultuoja Savivaldybės tarybos narius, merą, mero pavaduotoją, tarybos sekretorių, mero patarėjus ir padėjėjus, administracijos direktorių, direktoriaus pavaduotoją, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės bei viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, priskirtinais savivaldybės kompetencijai;

6.5. dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams;

6.6. atstovauja Savivaldybės institucijas visų lygių teismuose su visomis įstatyme suteiktomis teisėmis ieškovui, atsakovui, trečiajam, suinteresuotam ir nukentėjusiam asmeniui pagal atskirą pavedimą su teise pilnai ar dalinai atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą;

6.7. atstovauja Savivaldybės institucijas santykiuose su valstybės ir kitų savivaldybių institucijomis;

6.8. rengia teismams ieškininius pareiškimus, apeliacinius, kasacinius skundus ir atsiliepimus į juos bei kitus procesinius dokumentus;

6.9. apibendrina ir analizuoja bylų nagrinėjimo teisme rezultatus;

6.10. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus;

6.11. sistemina ir kaupia teisės aktus bei kitą teisinę informaciją;

6.12. pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais rengia ir teikia ataskaitas bei kitą informaciją Savivaldybės tarybai, merui ir administracijos direktoriui, kitoms institucijoms ir Savivaldybės administracijos padaliniams, siekdamas savo veiksmų viešumo, skaidrumo ir nešališkumo;

6.13. institucijos vardu nagrinėti Administracinių nusižengimų bylas, surašo protokolus ir priima nutarimus;

6.14. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę;

6.15. dalyvauja viešųjų pirkimų vertinimo komisijų ar grupių darbe, atlieka pateiktų pasiūlymų vertinimą;

6.16. nagrinėja viešojo pirkimo konkurso dalyvių gautas pretenzijas;

6.17. rengia teisės aktų projektus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų, tam, kad būtų užtikrintas veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;

6.18. rengia ir derina viešųjų pirkimų sutarčių projektus;

6.19. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina valstybės institucijų ir įstaigų parengtus norminius teisės aktus, kuriuose reguliuojami klausimai, susiję su viešaisiais pirkimais;

6.20. įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio raštiškus bei žodinius Skyriaus vedėjo pavedimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________________________

Susipažinau

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 2719395
El. paštas: J. Simanynaitė-Bieliūnienė, VTD personalo atrankos spec., Jurate.SimanynaiteBieliuniene@vsat.vrm.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.