Šeštadienis, rugpjūčio 08 d.

Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas

Skelbimo nr.: 8564
Skelbimo data: 2019-07-11
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos statistikos departamentas
Pareigos: Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. ŽĮ-1

GYVENIMO LYGIO IR UŽIMTUMO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 7,1).

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenims tikrinti ir redaguoti, apklausos duomenims su administracinių šaltinių duomenimis derinti ir dalyvauti atliekant vartotojų nuomonių ir kitus gyvenimo lygio statistinius tyrimus.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities statistikos, matematikos ar informatikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar sociologijos krypties išsilavinimą;

4.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R arba SAS programa;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo apmokėjimą ir socialinio draudimo bei socialinės paramos sistemą;

4.5. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. siekdamas įgyvendinti ES teisės aktus, reglamentuojančius pajamų ir gyvenimo sąlygų statistiką, dalyvauja rengiant ir tobulinant pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo klausimynus, jų pildymo metodinius nurodymus;

5.2. siekdamas užtikrinti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo rezultatų reprezentatyvumą, tikrina ir redaguoja pirminius tyrimo duomenis, aiškinasi klaidas su klausėjais, priskiria trūkstamas reikšmes;

5.3. siekdamas pagerinti pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo informacijos patikimumą ir sumažinti naštą tyrimo respondentams, apklausos duomenis derina su administracinių šaltinių duomenimis;

5.4. siekdamas užtikrinti statistinės informacijos pateikimą vartotojams, dalyvauja rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento leidinius pagal kompetenciją;

5.5. siekdamas įgyvendinti suderintą Europos Sąjungos programą verslo ir vartotojų nuomonių tendencijų tyrimams, dalyvauja rengiant vartotojų nuomonių tyrimo informaciją ir ją skelbiant rodiklių duomenų bazėje;

5.6. siekdamas pritaikyti racionalias idėjas praktikoje, nuolat nagrinėja ir kaupia metodinę literatūrą, domisi užsienio šalių patirtimi;

5.7. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau

_______________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

_______________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Dovilė Girnienė, VTD prie VRM Atrankų sk. personalo atrankos specialistė, dovile.girniene@policija, tel. (8 5) 271 9780, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 2364647
El. paštas: vida.preiksaite@stat.gov.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-18
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.