Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus Vyresnysis specialistas (PA koeficientas 5,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42278
Skelbimo data: 2019-09-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos statistikos departamentas
Pareigos: Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus Vyresnysis specialistas (PA koeficientas 5,3) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Lietuvos statistikos departamento

generalinio direktoriaus

2019 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. ŽĮ-178

GYVENIMO LYGIO IR UŽIMTUMO STATISTIKOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Gyvenimo lygio ir užimtumo statistikos skyriaus (toliau – skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė (pareiginės algos koeficientas 5,3).

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga gyventojų užimtumo, pajamų ir gyvenimo sąlygų ir kitiems skyriaus atliekamiems statistiniams tyrimams organizuoti, statistinei informacijai rengti, analizuoti ir teikti vartotojams.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – statistinės informacijos rengime.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statistikos ar matematikos, ar informatikos, ar ekonomikos, ar sociologijos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų kalbą (pažengusio vartotojo B1 lygiu);

4.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, R programa ar kita statistinės analizės programa;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo, taip pat tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, oficialiąją statistiką, darbo santykius;

4.6. būti susipažinęs su ES programomis, istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant ir tobulinant gyventojų užimtumo statistinio tyrimo klausimynus, ruošiant jų pildymo metodinius nurodymus;

5.2. tikrina ir redaguoja pirminius gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenis, priskiria trūkstamas reikšmes, rengia ir teikia šios srities statistinę informaciją ir metaduomenis vartotojams;

5.3. tikrina ir redaguoja pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo pirminius duomenis, priskiria trūkstamas reikšmes;

5.4. pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo apklausos duomenis derina su administracinių šaltinių duomenimis;

5.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant duomenų rinkmenas Eurostatui, skyriaus ir bendrus Lietuvos statistikos departamento (toliau – departamentas) leidinius, skelbia statistinę informaciją rodiklių duomenų bazėje;

5.6. dalyvauja Eurostato ir tarpinstitucinių darbo grupių darbe, tarptautinių organizacijų ir kitų institucijų rengiamuose projektuose pagal kompetenciją.

5.7. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_______________________

Susipažinau

_______________

(Parašas)

_______________

(Vardas ir pavardė)

_______________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6829
El. paštas: Arūnas Bulota, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistas, arunas.bulota@vtd.lt