Gynybos politikos grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44016
Skelbimo data: 2020-03-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Gynybos politikos grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 15.00
Pareigybės aprašymas:

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

GYNYBOS POLITIKOS GRUPĖS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos grupės patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) Gynybos politikos grupės (toliau – Grupė) patarėjo pareigybė reikalinga pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo gynybos klausimais, bendradarbiavimo su Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – LŠS) politikai formuoti, taip pat prisidėti prie nacionalinio saugumo ir gynybos politikos formavimo.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – pilietinis pasipriešinimas, pilietinis ir patriotinis ugdymas, nacionalinis saugumas, gynybos politika.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių ar socialinių, ar teisės mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinio saugumo ar gynybos politikos, ar pilietinio ugdymo srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio saugumo ir gynybos politiką, krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) veiklą, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. žinoti Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir gynybos politikos nuostatas, KAS plėtros tikslus, uždavinius ir prioritetus;

4.5. žinoti tarptautinės saugumo politikos raidos tendencijas ir aktualijas;

4.6. žinoti tarptautinių organizacijų veiklos saugumo ir gynybos srityje pagrindus, tikslus ir uždavinius, svarbiausius tarptautinius susitarimus saugumo ir gynybos srityje;

4.7. žinoti pagrindines NATO ir Europos Sąjungos (toliau – ES) bei kitų didžiųjų pasaulio ar regioninių ne NATO ar ES valstybių nacionalinio saugumo ir gynybos politikos bei karinės doktrinos nuostatas, taip pat NATO ir ES raidos kryptis;

4.8. išmanyti NATO ir ES terminiją, tarptautinių santykių saugumo ir gynybos srityje vartojamus terminus ir sąvokas;

4.9. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, Grupės vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;

4.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;

4.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pataria Grupės vadovui planuojant ir organizuojant Grupės veiklą KAS politikos pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo gynybos klausimais, bendradarbiavimo su LŠS srityse;

5.2. analizuoja užsienio valstybių praktiką pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo gynybos klausimais srityse, rengia analitines apžvalgas, pažymas ar studijas;

5.3. formuoja KAS nuostatas pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo gynybos klausimais, bendradarbiavimo su LŠS srityse, pagal poreikį rengia šių sričių strateginius dokumentus, teikia KAM vadovybei pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo;

5.4. koordinuoja bendradarbiavimą su kitomis KAS ir valstybės institucijomis pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo gynybos klausimais srityse;

5.5. analizuoja ir vertina rengiamus KAS planavimo dokumentus (ministro gaires ir kt.), rengia siūlymus dėl pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo gynybos klausimais nuostatų įtraukimo;

5.6. dalyvauja rengiant valstybės pilietinio ir patriotinio ugdymo politikos dokumentus, teikia siūlymus kitoms valstybės institucijoms dėl jų rengiamų šios srities dokumentų;

5.7. prisideda prie Nacionalinio saugumo strategijos, Karinės strategijos, Lietuvos gynybos politikos baltosios knygos, pasiūlymų dėl Lietuvos parlamentinių partijų susitarimo gynybos politikos klausimais, gynybos pajėgumų planavimo scenarijų rengimo;

5.8. organizuoja strategines diskusijas Lietuvos gynybos politikos klausimais;

5.9. rengia pristatymus, kalbas, tezes, pažymas ar kitą informacinio pobūdžio medžiagą KAM vadovybei ir informaciją visuomenei pilietinio pasipriešinimo, pilietinio ir patriotinio ugdymo klausimais;

5.10. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje kuruojamais klausimais, pagal kompetenciją atstovauja Grupei susitikimuose;

5.11. pagal kompetenciją prisideda rengiant metinius KAM ir Grupės veiklos planus ir ataskaitas, teikia Grupės vadovui pasiūlymus dėl Grupės metinių veiklos planų ir teikia ataskaitas apie veiklos plane numatytų ir papildomai skirtų užduočių vykdymo rezultatus;

5.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aida Akudovičiūtė
Telefonas: 8 5 2196818
El. paštas: aida.akudoviciute@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.