Gynybos planavimo departamento Plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 8,5 BD)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 8837
Skelbimo data: 2019-12-11
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Gynybos planavimo departamento Plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas 8,5 BD)
Pareiginės algos koeficientas: 8.50
Pareigybės aprašymas:

GYNYBOS PLANAVIMO DEPARTAMENTO

PLĖTROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gynybos planavimo departamento Plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Gynybos planavimo departamento (toliau – Departamentas) Plėtros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga KAS plėtros analizės ir prielaidų dokumentams rengti, dalyvauti rengiant ilgalaikius ir vidutinės trukmės KAS planavimo dokumentus, vykdant jų stebėseną ir atsiskaitymą už veiklos rezultatus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – KAS plėtros planavimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį politikos mokslų krypties, ar sociologijos krypties, ar vadybos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinio saugumo ir gynybos politiką, KAS veiklą, įslaptintos informacijos apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.3. išmanyti Vyriausybės nustatytus veiklos planavimo, biudžeto pagal programas sudarymo, veiklos rezultatų vertinimo principus ir metodiką, būti susipažinus su gynybos planavimo procesu, ilgalaikiu ir vidutinės trukmės KAS plėtros planavimu, resursų planavimo principais;

4.4. išmanyti KAS ir kariuomenės specifiką – struktūrą, valdymo ir veiklos organizavimo principus;

4.5. būti susipažinęs su NATO ir Europos Sąjungos (toliau – ES) gynybos pajėgumų planavimo procesais, žinoti pagrindinius NATO ir ES valstybių gynybos planavimo ir valdymo sistemų principus;

4.6. mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, Departamento vidaus ir siunčiamuosius dokumentus;

4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo (B2) lygiu;

4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka, analizuoja ir apibendrina informaciją, reikalingą gynybos planavimo prielaidoms parengti;

5.2. rengia KAS plėtros ir būklės apžvalgas ir analizę;

5.3. dalyvauja rengiant ilgalaikę KAS plėtros programą ir Krašto apsaugos ministro gaires, vykdo jų nuostatų įgyvendinimo stebėseną;

5.4. dalyvauja rengiant KAS užduočių ir gebėjimų sąrašą;

5.5. dalyvauja rengiant Lietuvos atsakymų į NATO ir ES gynybos planavimo klausimynus;

5.6. dalyvauja rengiant Departamento kompetencijai priskirtas KAM veiklos ataskaitas;

5.7. teikia siūlymus gynybos politikos strateginiams dokumentams, vertina kitų valstybės institucijų parengtus ilgalaikio ir vidutinės trukmės planavimo dokumentus,

5.8. analizuoja užsienio šalių gynybos planavimo sistemas ir procesus, rengia siūlymus dėl KAS gynybos planavimo proceso tobulinimo;

5.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Atrankos specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: 8 5 2196820
El. paštas: aiste.viskelyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-12-18
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.