Grupinio gyvenimo namų padalinys Socialinis darbuotojas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63340
Skelbimo data: 2020-02-18
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Marijampolės specialieji socialinės globos namai
Konkursą organizuojanti įstaiga: Marijampolės specialieji socialinės globos namai
Pareigos: Grupinio gyvenimo namų padalinys Socialinis darbuotojas
Pareiginės algos koeficientas: 5.64
Pareigybės aprašymas:

GRUPINIŲ GYVENIMO NAMŲ PADALINIO

SOCIALINIO DARBUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Grupinių gyvenimo namų (toliau – GGN) padalinio socialinis darbuotojas (toliau – socialinis darbuotojas) yra specialistų grupės darbuotojas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės aprašymo paskirtis: nustatyti asmens, užimančio socialinio darbuotojo pareigybę, vykdomas funkcijas ir atsakomybę GGN padalinyje.

4. Pareigybės pavaldumas: tiesiogiai pavaldus Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų (toliau – globos namai) direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Socialinis darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą ir suteiktą socialinio darbuotojo kvalifikaciją, turėti profesinės darbo patirties ne mažiau kaip 2 metus;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą, neįgaliųjų socialinės integracijos sistemos įgyvendinimą, profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, specialiųjų poreikių nustatymą bei jais vadovautis, gebėti juos taikyti praktiškai;

5.3. turėti darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti Microsoft Office programomis;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

5.5. gebėti greitai orientuotis situacijose, logiškai mąstyti, valdyti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

5.6. mokėti kaupti ir sisteminti informaciją;

5.7. gebėti sklandžiai bei taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo reikalavimus;

5.9. gebėti rengti ir įgyvendinti socialinio darbo planus;

5.10. gebėti dirbti komandoje;

5.11. suvokti GGN gyventojų poreikius;

5.12. žinoti ir laikytis saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus;

5.13. mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;

5.14. laikytis socialinę globą reglamentuojančių teisės aktų profesinės etikos reikalavimų, bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių;

5.15. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, ne mažiau nei 2 m. vairavimo patirtį ir vairuoti įvairias transporto priemones priskirtas B klasės kategorijai;

5.16. turėti šias asmenines vertybines nuostatas: gerbti gyventojus ir vertinti kiekvieną gyventoją kaip asmenybę, būti empatišku, objektyviu priimant sprendimus, gebėti sukurti tinkamą psichologinį mikroklimatą santykiuose su gyventojais, būti tvarkingu, sąžiningu, tolerantišku, geranorišku, kūrybišku bei iniciatyviu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Socialinio darbuotojo pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vertina gyventojo socialinius poreikius, parenka socialinio darbo metodus, vadovaudamasis individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, gyventojo apsisprendimo bei pripažinimo, atsakomybės ir kompetencijos principais, laikosi socialinio darbuotojo etikos normų;

6.2. bendradarbiauja su savivaldybių socialinės paramos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitų organizacijų atstovais, bendruomenės nariais, savanoriais;

6.3. rengia Individualius socialinės globos planus (toliau – ISGP), vadovaudamasis globos namų direktoriaus patvirtinta Individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka;

6.4. rengia ir teikia tvirtinti GGN padalinio metinės veiklos planą, ataskaitą;

6.5. vykdo gyventojų lėšų ir turto apskaitą, vadovaudamasis Gyventojų asmeninio turto tvarkymo taisyklėmis;

6.6. tvarko GGN padalinio veiklos dokumentus ir gyventojų asmens bylas;

6.7. dirba su gyventojais individualiai ir grupėje, sprendžia iškilusias problemas;

6.8. vykdo prevencinę ir intervencinę veiklą (kvaišalų vartojimo, nusikalstamumo, smurto, išnaudojimo ir kt.);

6.9. teikia informaciją apie gyventoją, vadovaudamasis globos namų direktoriaus patvirtintu Informacijos teikimo tvarkos aprašu;

6.10. organizuoja ir kartu su gyventojais, atsižvelgiant į kiekvieno gyventojo amžių, sveikatą ir galimybes, atlieka savitvarką ir ūkines veiklas;

6.11. kontroliuoja tinkamą gyventojų estetinę išvaizdą: švarą, higieną, tvarkingą aprangą ir pan.;

6.12. tvarko gyventojų maitinimą: kartu su gyventojais, pagal poreikį, apsirūpina maisto produktais, gamina maistą, moko tai daryti gyventojus;

6.13. kartu su gyventoju/-ais planuoja prekių/paslaugų įsigijimą, vyksta į prekybos vietą ir įsigyja reikalingas prekes/paslaugas;

6.14. organizuoja sveikatos ir darbo saugos, saugaus eismo ir kt. instruktažus gyventojams;

6.15. teikia gyventojams informaciją ir moko juos kaip elgtis ir kur kreiptis jų teisių pažeidimo, smurto, seksualinės prievartos atvejais ir atstovauja juos;

6.16. organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas, lengva forma sergančiųjų gyventojų slaugą namuose, pagal sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas, registruoja bei lydi gyventojus į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, domisi besigydančių sanatorijose, reabilitacijos centruose padėtimi, problemomis;

6.17. teikia pirmąją medicinos pagalbą, reikalui esant kviečia greitąją medicinos pagalbą;

6.18. įvykus nelaimingam įvykiui, apie jį nedelsiant informuoja globos namų direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams, organizuoja įvykio aptarimus, įtraukdamas visus susijusius asmenis;

6.19. organizuoja gyventojų laikiną išvykimą ar išvykimą visam laikui iš globos namų teisės aktų nustatyta tvarka;

6.20. užtikrina gyventojų priežiūrą ir saugumą savo darbo valandomis;

6.21. supažindina gyventojus su Vidaus tvarkos taisyklėmis ir kontroliuoja jų laikymąsi, sprendžia konfliktines situacijas;

6.22. inicijuoja ir kartu su gyventojais vykdo GGN padalinio aprūpinimą reikalingomis prekėmis, paslaugomis ir darbais, susijusiais su gyventojų poreikiais;

6.23. atlieka globos namų direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams ir vyriausiojo socialinio darbuotojo pavedimus savo kompetencijos ribose.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Socialinio darbuotojo funkcijas vykdantis darbuotojas atsako už:

7.1. teisingai ir laiku užpildytą socialinio darbo dokumentaciją, GGN gyventojų bylų pildymą, socialinių poreikių vertinimą ir ISGP sudarymą bei pavestų užduočių atlikimą;

7.2. gyventojų saugumo užtikrinimą;

7.3. metinės veiklos planavimą, įgyvendinimą, ataskaitų parengimą ir savalaikį pateikimą;

7.4. gyventojų lėšų ir turto apskaitą;

7.5. prekių/paslaugų, skirtų gyventojų savarankiškumui ir individualiems poreikiams tenkinti, planavimą, organizavimą, įsigijimą ir naudojimą;

7.6. savalaikį ir pagal poreikius reikiamų prekių/paslaugų įsigijimą;

7.7. savalaikį dokumentacijos tvarkymą, planų ir ataskaitų pateikimą;

7.8. prevencinių priemonių organizavimą;

7.9. savalaikį informacijos teikimą ir jos konfidencialumą;

7.10. gyventojų maitinimo kontrolę;

7.11. darbo vietoje esančio turto saugų ir teisingą eksploatavimą;

7.12. darbo drausmės, sveikatos ir saugos darbe, gaisrinės saugos, elektrosaugos bei higienos reikalavimų vykdymą.

_______________________

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 343 56459
El. paštas: msgn@msgn.lt
Adresas: Marijampolės sav., Marijampolės m., Bažnyčios g. 23A
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.