Girininko pavaduotojas (-a) Sužionių girininkijoje Nemenčinės regioniniame padalinyje

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73497
Skelbimo data: 2021-09-13
Skelbimas galioja iki: 2021-09-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Girininko pavaduotojas (-a) Sužionių girininkijoje Nemenčinės regioniniame padalinyje
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis (bruto):

nuo 963 EUR iki 1156 EUR. Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Pareigybės aprašymas:
Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, atsakinga už valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir plėtrą užtikrinant efektyvų ir tvarų valstybės turto – miško – valdymą. Valstybinių miškų urėdija jungia 26 regioninius padalinius, kuriuose iš viso dirba daugiau nei 3 000 darbuotojų.GIRININKO PAVADUOTOJO (-OS) PAREIGINIAI NUOSTATAI


KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį miškininkystės srities išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo miškininkystės krypties kvalifikaciją, arba iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 5 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
• turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu;
• mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.

Reikalingos kompetencijos:
• planavimas;
• komandinis darbas;
• orientacija į rezultatus;
• patikimumas ir atsakingumas.

Kiti būtini reikalavimai (pažymėjimai):
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

DARBO FUNKCIJOS:
1.pagal tiesioginio vadovo nurodymą organizuoja ir vykdo darbus girininkijoje;
2.užtikrina miškų tvarkymo sertifikavimo standartų reikalavimų laikymąsi vykdant darbus girininkijoje;
3.vykdo aplinkosauginių, rekreacinių objektų įrengimo, priežiūros, saugomų teritorijų tvarkymo darbus; informuoja tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie nustatytus pažeidimus ir / ar asmenį padariusį pažeidimą;
4.stebi girininkijos miškų sanitarinę būklę, informuoja tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie kenkėjų ir ligų židinius;
5.organizuoja, vykdo profilaktines ir kitas sanitarinės ir priešgaisrinės miškų apsaugos priemones;
6.informuoja tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie pastebėtus miško gaisrus ir imasi būtiniausių priemonių gaisrui lokalizuoti, budi gaisravietėje ir gaisrų stebėjimo vietose;
7.organizuoja, vykdo miško sėklinės bazės objektų priežiūrą ir naudojimą, sėklų, skirtų miškams įveisti ir atkurti, ruošą bei susijusių dokumentų tvarkymą;
8.tiesioginio vadovo pavedimu organizuoja, vykdo biržių atrėžimą visų rūšių kirtimams, biržių atrėžimo dokumentų parengimą;
9.pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant biržių eksploatavimo technologines korteles;
10.perduoda miškų naudotojams bei medienos gamintojams kirstinus medžius ir biržes ar kitam miško naudojimui skirtus plotus, perduoda biržes miško kirtimams, supažindina su kirtimo technologija;
11.organizuoja, vykdo girininkijoje atliekamus miško atkūrimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus, ir kontroliuoja miško kirtimų ir kitų miškų ūkinių darbų kokybės ir gamtosauginių reikalavimų atliekant juos laikymąsi;
12.tiesioginio vadovo pavedimu priima atliktus darbus;
13.tiesioginio vadovo pavedimu vykdo nenukirsto valstybinio miško pardavimą ne aukciono būdu, medienos ruošos liekanų, kitos produkcijos pardavimą;
14.atlieka želdaviečių ir želviečių plotų apmatavimus ir paženklinimą vietoje;
15.kontroliuoja atkūrimo ir įveisiamų plotų sodinimo darbus, atlieka miško želdinių ir (arba) žėlinių apskaitą ir kokybės vertinimą;
16.vertina ir informuoja, tiesioginį vadovą apie privalomųjų ir kitų ūkinių darbų poreikį;
17.vykdo vidines miškotvarkos projekte numatytas ir kitas priemones;
18.informuoja tiesioginį vadovą apie naujas saugomas gamtos vertybes ir paukščių lizdavietes;
19.dalyvauja apskaitant laukinę miškų gyvūniją ir apžiūrose vertinant žvėrių padarytą žalą;
20.vykdo pasikeitimų žymėjimą miškotvarkos dokumentuose;
21.tvirtina arba derina savo veiklos srities dokumentus;
22.pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, vykdomos veiklos patikrinimuose;
23.pagal kompetenciją dalyvauja regioniniame padalinyje organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus;
24.konsultuoja, teikia metodinę pagalbą kitiems darbuotojams su darbo funkcijomis ir jų vykdymu susijusiais klausimais;
25.pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja kitose komisijose, patikrinimuose pagal atskirus Įmonės direktoriaus įsakymus ar regioninio padalinio vadovo potvarkius;
26.pagal veiklos sritį dalyvauja nagrinėjant kitų juridinių asmenų ar piliečių prašymus, pareiškimus, skundus; dalyvauja ruošiant ar ruošia atsakymus, kitus dokumentus;
27.dalyvauja visuomenės informavimo ir švietimo miškų klausimais veiklose;
28.pagal kompetenciją prisideda prie korupcijos pasireiškimo ir veiklos rizikų nustatymo ir valdymo, siūlo bei įgyvendina priemones rizikų mažinimui (šalinimui), praneša tiesioginiam vadovui apie galimas naujas ar didėjančias rizikas, bandytą įvykdyti, įtariamą ir faktinę korupciją arba bet kurį Antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimą ar trūkumą;
29.pagal kompetenciją siūlo ir įgyvendina vidaus kontrolės, Antikorupcinės vadybos sistemos priemones savo darbo srityje, teikia informaciją apie jų įgyvendinimą;
30.vadovaudamasis įstatymais, poįstatyminiais ar Įmonės vidaus teisės aktais arba gavęs aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų pavedimą, rengia ir teikia ataskaitas ir / ar kitą informaciją, apie savo, pavaldžių darbuotojų ar Įmonės veiklą;
31.vykdo kitus Darbdavio, tiesioginio vadovo, su tiesioginio vadovo žinia aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su vykdomomis funkcijomis.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.