Girininko pavaduotojas (-a) Mickūnų girininkijoje Nemenčinės regioniniame padalinyje

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73499
Skelbimo data: 2021-09-13
Skelbimas galioja iki: 2021-09-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Girininko pavaduotojas (-a) Mickūnų girininkijoje Nemenčinės regioniniame padalinyje
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis (bruto):

nuo 963 EUR iki 1156 EUR. Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Pareigybės aprašymas:
Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, atsakinga už valstybinių miškų apsaugą, priežiūrą ir plėtrą užtikrinant efektyvų ir tvarų valstybės turto – miško – valdymą. Valstybinių miškų urėdija jungia 26 regioninius padalinius, kuriuose iš viso dirba daugiau nei 3 000 darbuotojų.GIRININKO (-ĖS) PAREIGINIAI NUOSTATAI


KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį miškininkystės krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo miškininkystės krypties kvalifikaciją, arba turėti aukštąjį koleginį miškininkystės srities išsilavinimą (profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį miškininkystės srityje, arba turėti ne žemesnį kaip iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį miškininkystės krypties išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip 10 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
• turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
• atitikti teisės aktuose numatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus;
• turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu;
• mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.

Reikalingos kompetencijos:
• veiklos valdymas;
• komandinis darbas;
• orientacija į rezultatus;
• patikimumas ir atsakingumas.

Kiti būtini reikalavimai (pažymėjimai):
• B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.DARBO FUNKCIJOS:
1.planuoja girininkijos veiklą, vadovauja girininkijos darbuotojams, užtikrina, kad būtų pasiekti girininkijai keliami tikslai, įvykdyti uždaviniai;
2.užtikrina miškų tvarkymo sertifikavimo standartų reikalavimų laikymąsi vykdant darbus girininkijoje;
3.organizuoja aplinkosauginių, rekreacinių objektų įrengimo, priežiūros, saugomų teritorijų tvarkymo darbų vykdymą;
4.pagal kompetenciją įgyvendina Miškų įstatyme ir su juo susijusiuose, taip pat kituose valstybinių miškų pareigūnų (nuo 2020-07-01 – valstybinių miškų apsaugos pareigūnų) veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas funkcijas, pareigas ir teises, planuoja, organizuoja ir vykdo įmonės patikėjimo teise valdomų valstybinių miškų ir jų išteklių apsaugą nuo neteisėtų veiksmų, planuoja, derina ir įgyvendina prevencinio pobūdžio ar kontrolės priemones valstybinių miškų pareigūnų veiklos srityse, atlieka analizę, rengia ataskaitas ir teikia informaciją, susijusias su šių funkcijų, pareigų, prevencijos ar kontrolės priemonių įgyvendinimu;
5.vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodeksu, Miškų įstatymų ir kitais valstybinių miškų pareigūnų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, pagal kompetenciją nustato administracinius nusižengimus, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, tiria administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ar nutarimus, administracinius nurodymus ir kitus reikalingus dokumentus bei pagal kompetenciją taiko kitas administracinio poveikio priemones Miškų įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidėjams, apskaičiuoja neteisėta veika miškui, įmonės turtui ar teisėtiems interesams padarytą žalą, rengia ieškinius dėl žalos atlyginimo, atlieka kitas pareigas ir funkcijas šioje srityje, pagal kompetenciją atstovauja įmonei teismuose ir kitose teisėsaugos ar valstybinę kontrolę atliekančiose institucijose ar įstaigose;
6.pavedus, vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodekso ir kitų valstybinių miškų pareigūnų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, nagrinėja administracinio nusižengimo bylas ir priima nutarimus administracinio nusižengimo byloje, rengia kitus reikalingus dokumentus*;
7.savo kompetencijos ribose organizuoja ir vykdo visas priemones neteisėtos veiklos sustabdymui ir pažeidimą padariusių asmenų nustatymui;
8.stebi girininkijos miškų sanitarinę būklę, informuoja, tiesioginį vadovą ar kitą atsakingą asmenį apie kenkėjų ir ligų židinius;
9.organizuoja, vykdo profilaktines ir kitas sanitarinės ir priešgaisrinės miškų apsaugos priemones;
10.organizuoja priemones kilusiems miško gaisrams lokalizuoti ir užgesinti, organizuoja gesinimo darbus, budi gaisravietėje ir gaisrų stebėjimo vietose vykdymą;
11.organizuoja, vykdo miško sėklinės bazės objektų priežiūrą ir naudojimą, sėklų, skirtų miškams įveisti ir atkurti, ruošą bei susijusių dokumentų tvarkymą;
12.organizuoja, vykdo biržių atrėžimą visų rūšių kirtimams, biržių atrėžimo dokumentų parengimą;
13.pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant biržių eksploatavimo technologines korteles;
14.perduoda miškų naudotojams bei medienos gamintojams kirstinus medžius ir biržes ar kitam miško naudojimui skirtus plotus, perduoda biržes miško kirtimams, supažindina su kirtimo technologija, priima kirtavietes baigus medienos ruošos darbus biržėje;
15.organizuoja girininkijoje atliekamus miško atkūrimo, apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbus, vykdo miško kirtimų ir kitų miškų ūkinių darbų kokybės ir gamtosauginių reikalavimų, atliekant juos, laikymosi kontrolę;
16.pagal veiklos sritį priima girininkijoje atliktus darbus;
17.organizuoja, vykdo nenukirsto valstybinio miško pardavimą ne aukciono būdu, medienos ruošos liekanų, kitos produkcijos pardavimą;
18.organizuoja, vykdo miško atkūrimo ir miško įveisimo projektų parengimą, informacijos juose atnaujinimą;
19.organizuoja atkūrimo ir įveisiamų plotų sodinimo darbus, atlieka miško želdinių ir (arba) žėlinių apskaitą, kokybės vertinimus;
20.vertina ir informuoja, tiesioginį vadovą apie privalomųjų ir kitų ūkinių darbų poreikį;
21.organizuoja, vykdo vidines miškotvarkos projekte numatytas ir kitas priemones;
22.informuoja tiesioginį vadovą ir atsakingą asmenį apie naujas saugomas gamtos vertybes ir paukščių lizdavietes;
23.dalyvauja apskaitant laukinę miškų gyvūniją ir apžiūrose vertinant žvėrių padarytą žalą;
24.dalyvauja regioninio padalinio miškotvarkos projekto rengimo darbuose, teikia savo pastabas ir siūlymus;
25.organizuoja, vykdo pasikeitimų žymėjimą miškotvarkos dokumentuose;
26.dalyvauja valstybinės reikšmės miško žemių ir besiribojančių žemės valdų kadastrinių matavimų darbuose;
27.organizuoja, vykdo girininkijoje naudojamų dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą;
28.organizuoja profesionalių medžioklės plotų tvarkymą ir naudojimą (padaliniui vykdant veiklą);
29.tvirtina arba derina savo veiklos srities dokumentus;
30.pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, vykdomos veiklos patikrinimuose;
31.pagal kompetenciją dalyvauja regioniniame padalinyje organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus;
32.konsultuoja, teikia metodinę pagalbą kitiems darbuotojams su darbo funkcijomis ir jų vykdymu susijusiais klausimais;
33.pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja kitose komisijose, patikrinimuose pagal atskirus Įmonės direktoriaus įsakymus ar regioninio padalinio vadovo potvarkius;
34.pagal veiklos sritį dalyvauja nagrinėjant kitų juridinių asmenų ar piliečių prašymus, pareiškimus, skundus; dalyvauja ruošiant ar ruošia atsakymus, kitus dokumentus;
35.dalyvauja visuomenės informavimo ir švietimo miškų klausimais veiklose;
36.planuoja ir organizuoja pavaldžių darbuotojų darbą, užtikrina pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, paskirsto pavaldiems darbuotojams pavedimus, kontroliuoja jų vykdymą ir įvykdymo terminus;
37.organizuoja, vykdo savo bei pavaldžių darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir esant poreikiui inicijuoja prekių ir paslaugų pirkimą;
38.teikia atsakingiems asmenims su pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaita susijusią informaciją ir duomenis;
39.nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą, teikia siūlymus dėl jų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ar atsakomybės priemonių taikymo, siekiant užtikrinti tinkamą jų veiklos kokybę ir motyvaciją, teikia siūlymus Darbdaviui dėl darbo organizavimo gerinimo;
40.vykdo darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai struktūriniame padalinyje funkcijas ar įgaliojimus, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pareigas, rūpinasi savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata;
41.pagal kompetenciją padeda užtikrinti korupcijos prevenciją Įmonėje, savo darbo srityje nustato, valdo ir nuolat vertina korupcijos pasireiškimo ir veiklos rizikas, jų pokyčius ir joms valdyti taikomų veiksmų bei priemonių veiksmingumą, organizuoja šių rizikų valdymą ir vykdo rizikos šeimininko pareigas, siūlo, identifikuoja, diegia, organizuoja ir kontroliuoja ir (ar) įgyvendina priemones nustatytos rizikos mažinimui (šalinimui) bei atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas šioje srityje;
42.užtikrina jog jo darbo srityje yra taikomi Antikorupcinės vadybos sistemos reikalavimai ir yra laikomasi šių reikalavimų;
43.pagal kompetenciją diegia ir įgyvendina vidaus kontrolės priemones savo darbo srityje bei prižiūri pavaldžių darbuotojų vidaus kontrolės priemonių įgyvendinimą, teikia siūlymus dėl vidaus kontrolės tobulinimo ir priemonių nustatymo, teikia informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą ir rizikos valdymą, vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo trūkumus ir rizikos veiksnius;
44. vadovaudamasis įstatymais, poįstatyminiais ar Įmonės vidaus teisės aktais arba gavęs aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų pavedimą, rengia ir teikia ataskaitas ir / ar kitą informaciją, apie savo, pavaldžių darbuotojų ar Įmonės veiklą;
45.vykdo kitus Darbdavio, tiesioginio vadovo, su tiesioginio vadovo žinia aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su vykdomomis funkcijomis.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.