Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas

Skelbimo nr.: 60422
Skelbimo data: 2019-09-09
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr. 4-497

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
GERESNIO REGLAMENTAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) priskiriama pareigybių grupei – specialistai, kurių pareigybės priskiriamos A arba B lygiui.
2. Vyriausiojo specialisto pareigybės lygis – A1.
3. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinta valstybės politikos formavimas konkurencijos, Europos Sąjungos paslaugų vidaus rinkos ir geresnio reglamentavimo srityje.


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VYRIAUSIAJAM SPECIALISTUI

4. Šias pareigas einantis vyriausias specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) teisės studijų krypties;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – ministerija) veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, konkurencijos teisės taisykles, su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais konkurencijos teisės taisykles ir valstybės pagalbos teikimo principus, ES paslaugų vidaus rinką bei geresnio reglamentavimo tikslus ir principus;
4.3. išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja verslo sąlygas Lietuvoje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių, teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei konkurencijos politikos formavimo, ES paslaugų vidaus rinkoje politikos ir geresnio reglamentavimo politikos srityje;
5.2. dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje kuriant stabilią ir palankią verslui aplinką, garantuojančią vienodas konkurencijos sąlygas Lietuvos ir ES ūkio subjektams ir užtikrinančią sąžiningą konkurenciją;
5.3. parengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus Skyriui priskirtais klausimais ir koordinuoja arba organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
5.4. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai, reguliavimo naštai vertinimo procedūras;
5.5. analizuoja kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimo rezultatų kokybę;
5.6. analizuoja ūkinės komercinės veiklos leidimų (licencijų) reguliavimą, teikia išvadas ir pasiūlymus jo tobulinimui;
5.7. dalyvauja organizuojant Geresnio reguliavimo priežiūros komisijos veiklą;
5.8. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
5.9. Skyriaus vedėjo ar Departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja pasitarimuose ar komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su konkurencijos, ES paslaugų vidaus rinkos ir geresnio reglamentavimo politikos formavimu, veikloje;
5.10. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro (toliau – ministras) valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, konkurencijos, ES paslaugų vidaus rinkoje ir geresnio reglamentavimo politikos klausimais;
5.11. dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
5.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 38
Telefonas: 868491997
El. paštas: reimunda.talaikiene@nbfcentras.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.