Geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros politikos grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55441
Skelbimo data: 2023-03-21
Skelbimas galioja iki: 2023-04-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros politikos grupės vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,860.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
GERESNIO REGLAMENTAVIMO IR VERSLO PRIEŽIŪROS POLITIKOS GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus vyresniajam patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Verslo priežiūros politikos formavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais
9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą
11. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais verslo priežiūros politikos srities klausimais.
14. Analizuoja ūkio subjektų veiklos priežiūros sąlygas Lietuvos Respublikoje, vertina priežiūros institucijų veiklos ir diegiamų priežiūros priemonių pažangą, apibendrina analizės rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl verslo priežiūros srities reglamentavimo tobulinimo ir priemonių įgyvendinimo.
15. Organizuoja bendradarbiavimą su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje.
16. Rengia arba dalyvauja rengiant rekomendacijas, gaires, metodinės pagalbos priemones dėl verslo priežiūros pažangių priemonių įgyvendinimo ir tobulinimo.
17. Rengia viešiesiems pirkimams reikalingus dokumentus, koordinuoja viešųjų pirkimų vykdymą, prižiūri ir užtikrina tinkamą paslaugų pagal sutartis su tiekėjais suteikimą.
18. Organizuoja ir (arba) rengia verslo priežiūros srities įgyvendintų veiklų, pasiektų rezultatų viešinimo priemones.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – teisė (arba);
19.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
19.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);
19.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – viešojo administravimo politikos srities patirtis;
19.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba - anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

21. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
21.2. organizuotumas - 3 lygis;
21.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
21.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
21.5. komunikacija - 3 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. veiklos planavimas - 3 lygis;
22.2. teisės išmanymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: +37052718216; +37067286671
El. paštas: jovita.rupsyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.