Generalinis direktorius Pastoviosios atlyginimo dalies dydis nuo 4134-4899 eurų (neatskaičius mokesčių) + (už pasiektus nustatytus veiklos rodiklius gali būti mokama kintama atlyginimo dalis iki 50 procentų pastoviosios atlyginimo dalies dydžio)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 65311
Skelbimo data: 2020-06-26
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė "ORO NAVIGACIJA"
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pareigos: Generalinis direktorius Pastoviosios atlyginimo dalies dydis nuo 4134-4899 eurų (neatskaičius mokesčių) + (už pasiektus nustatytus veiklos rodiklius gali būti mokama kintama atlyginimo dalis iki 50 procentų pastoviosios atlyginimo dalies dydžio)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2017 m. vasario 13 d.
įsakymu Nr. 3-59
(Lietuvos Respublikos
Susisiekimo ministro
2020 m. birželio 22 d.
įsakymo Nr. 3P-104
redakcija)


VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Į valstybės įmonės „Oro navigacija“ (toliau – įmonė) generalinio direktoriaus pareigas skiriamas fizinis asmuo, laimėjęs konkursą, organizuotą teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo sutartį su įmonės generaliniu direktoriumi sudaro ir nutraukia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) įmonės vardu Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
2. Generalinis direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Europos Sąjungos teisės aktais, Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO), kitų tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais pareigybės nuostatais.
3. Generalinis direktorius yra vienasmenis įmonės valdymo organas.

II. PAVALDUMAS IR PAVADAVIMAS

4. Generalinis direktorius yra atskaitingas ir pavaldus susisiekimo ministrui.
5. Nesant generalinio direktoriaus (atostogų, ligos, komandiruočių į užsienį, stažuočių metu ir kitais atvejais), jį pavaduoja kitas susisiekimo ministro paskirtas įmonės darbuotojas.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, ICAO ir kitų tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės įmonių veiklą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus, finansinių lėšų panaudojimą, gebėti jais naudotis ir juos taikyti praktiniame darbe;
6.4. gebėti analitiškai įvertinti problemas ir pateikti jų alternatyvius sprendimo būdus, numatyti jų įgyvendinimo pasekmes;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;
6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

IV. GENERALINIO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

7. Įmonės generalinis direktorius:
7.1. organizuoja kasdieninę įmonės veiklą ir veikia įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis, vienvaldiškai sudaro sandorius įmonės įstatų nustatyta tvarka;
7.2. priima į darbą darbuotojus ir atleidžia iš jo, sudaro su jais darbo sutartis ir nutraukia jas;
7.3. atsako už:
7.3.1. įmonės veiklos strategijos projekto parengimą ir jo pateikimą valdybai ir Susisiekimo ministerijai;
7.3.2. įmonės veiklos organizavimą;
7.3.3. pranešimą Susisiekimo ministerijai ir valdybai apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;
7.3.4. įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir jo pateikimą kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita valdybai susipažinti ir Susisiekimo ministerijai tvirtinti per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos;
7.3.5. įmonės metinių turto įsigijimo ir skolinimosi planų, metinių pajamų ir išlaidų sąmatų sudarymą ir jų pateikimą valdybai svarstyti ir Susisiekimo ministerijai tvirtinti;
7.3.6. įmonės veiklos ataskaitos parengimą ir jos pateikimą valdybai ir Susisiekimo ministerijai;
7.3.7. įmonės veiklos rodiklių projekto parengimą ir jo pateikimą valdybai svarstyti ir Susisiekimo ministerijai tvirtinti;
7.3.8. įmonės duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
7.3.9. įmonės viešų pranešimų paskelbimą;
7.3.10. dokumentų ir kitos informacijos apie įmonę saugojimą;
7.3.11. įmonės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo įmonės įstatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis ir įmonės viešųjų pirkimų vykdymą, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
7.3.12. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
7.3.13. įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, šios veiklos rezultatus, priskirto valstybės turto išsaugojimą ir efektyvų finansinių išteklių naudojimą;
7.3.14. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymų ir nurodymų tinkamą įgyvendinimą ir vykdymą laiku;
7.3.15. kitų jam priskirtų funkcijų ir įpareigojimų vykdymą;
7.4. užtikrina oro eismo paslaugų teikimą orlaiviams, orlaivių srautų planavimą ir koordinavimą;
7.5. užtikrina rinkliavų už suteiktas oro navigacijos ir oro uosto navigacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdvėje ir oro uostuose ir už kitas įmonės teikiamas paslaugas rinkimą;
7.6. organizuoja Europos Sąjungos ar tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų programų ir projektų, susijusių su įmonės veikla, vykdymą;
7.7. organizuoja ir koordinuoja paiešką ir gelbėjimą orlaiviais, įvykus orlaivio ar laivo avarijai, teisės aktų nustatyta tvarka;
7.8. formuoja ir įgyvendina oro navigacijos paslaugų strategiją, suderintą su bendra valstybės transporto politika ir strategija, taip pat Baltijos funkcinio oro erdvės bloko strategija;
7.9. įgyvendina Lietuvos oro navigacijos plėtojimo pagrindines kryptis, skatina mokslo ir technikos pažangą;
7.10. inicijuoja ir dalyvauja rengiant tikslines tyrimų programas oro transporto srityje;
7.11. tvirtina įmonės darbo tvarkos taisykles;
7.12. tvirtina įmonės filialų, atstovybių, padalinių ir pareigybių nuostatus, skiria ir atšaukia įmonės filialų ir atstovybių valdymo organų narius;
7.13. nustato įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus, gavus išankstinį Susisiekimo ministerijos pritarimą;
7.14. parengia įmonės darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles;
7.15. teikia informaciją Susisiekimo ministerijai ir įmonės valdybai apie įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodydamas reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas, ir apie įvykius, turinčius esminę reikšmę įmonės veiklai;
7.16. leidžia įsakymus, organizuoja jų vykdymą, vykdo kitus teisės aktais jam suteiktus neišvardytus įmonės įstatuose įgaliojimus, gali įgalioti kitus įmonės darbuotojus atlikti dalį savo funkcijų;
7.17. nustato veiklos sritis, kuriose kiti įmonės direktoriai turi teisę veikti savarankiškai;
7.18. pasirašo kolektyvinę sutartį;
7.19. tvirtina komercinių paslapčių sąrašą;
7.20. duoda pavaldžių filialų vadovams privalomus nurodymus, kurie reikalingi nurodytoms funkcijoms ir pareigoms tinkamai vykdyti, suteiktoms teisėms realizuoti;
7.21. koordinuoja įmonės strateginių planų rengimą ir užtikrina jų įgyvendinimą;
7.22. užtikrina, kad įmonė dirbtų pelningai;
7.23. užtikrina darbo įstatymų, darbo saugos ir darbo higienos norminių aktų įgyvendinimą;
7.24. tvirtina įmonės darbuotojų evakuacijos planus pavojaus atveju ir atsako už civilinės saugos parengtį įmonėje;
7.25. atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, šiuose nuostatuose ir įmonės įstatuose generalinio direktoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas ir Susisiekimo ministerijos nurodymus, susijusius su įmonės veikla;
7.26. turi teisę vienvaldiškai sudaryti įmonės sandorius ir kitas galiojančiais teisės aktais jam suteiktas teises.
8. Už netinkamą šiuose nuostatuose numatytų pareigų atlikimą direktorius atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________________


Susipažinau
Informacija apie įstaigą: Pretendentai privalo pateikti: 1. Gyvenimo aprašymą (CV), kartu nurodant ir asmeninių privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes), darbo patirtį, įgūdžius, reikalingus šiai pareigybei; 2. Laisvos formos deklaraciją, kad gyvenimo aprašyme nurodyti kvalifikacinių reikalavimų atitikimo duomenys yra teisingi ir prieš skiriant į pareigas pateiks juos patvirtinančius dokumentus. Kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą; 2. Turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; 3. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu; 4. Gebėti analitiškai įvertinti problemas ir pateikti jų alternatyvius sprendimo būdus, numatyti jų įgyvendinimo pasekmes; 5. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, ICAO ir kitų tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų, kurių narė yra Lietuvos Respublika, teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės įmonių veiklą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus, finansinių lėšų panaudojimą, gebėti jais naudotis ir juos taikyti praktiniame darbe; 6. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą ir leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto, valstybės įmonės „Oro navigacija“ svetainėse. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai bus papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Daugiau informacijos apie konkursą ir kandidatams keliamus reikalavimus teikiama www.sumin.lt. tel. 239 3960, Audronė Rutkauskienė.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Balio Karvelio g. 25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.