Finansų, teisės ir pirkimų departamento Informacinių technologijų priežiūros skyriaus vedėjas (koeficientas-9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42645
Skelbimo data: 2019-10-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Finansų, teisės ir pirkimų departamento Informacinių technologijų priežiūros skyriaus vedėjas (koeficientas-9) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus
2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-468
(Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. gruodžio 31 d. Nr. V-650 redakcija)

FINANSŲ, TEISĖS IR PIRKIMŲ DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbo vieta - Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius
Koeficientas - 9.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Informacinių technologijų priežiūros skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Finansų, teisės ir pirkimų departamento (toliau – Departamentas) Informacinių technologių priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga informacinių sistemų, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) kompiuterinio tinklo, jo resursų, kompiuterių programinės ir techninės įrangos priežiūros, kompiuterinio tinklo vartotojų administravimo, kibernetinio saugumo priemonių organizavimui ir informacinių sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūra – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1 turėti informatikos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2 turėti 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį informatikos srityje;
4.3 išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų priežiūrą ir gyvavimo ciklo valdymą, elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus, valstybės informacinių sistemų kūrimą, informacinių sistemų duomenų saugą, asmens duomenų apsaugą, kompiuterių ir kompiuterinių tinklų veikimo, duomenų bazių sudarymo ir veikimo principus, kompiuterių tinklo saugos priemones;
4.4 būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais autorių teises, gyventojų užimtumo rėmimą, Užimtumo tarnybos veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis, gerosios praktikos dokumentais informacinių technologijų valdymo srityje;
4.5 mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
4.6 mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. planuoja, organizuoja , koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą;
5.2. rengia Skyriaus nuostatus ir Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės aprašymus, suderinus su Departamento direktoriumi, teikia Užimtumo tarnybos direktoriui tvirtinti;
5.3. atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą;
5.4. analizuoja informacinių technologijų paslaugų kokybę ir planuoja paslaugų gerinimo priemones;
5.5. planuoja kompiuterinės technikos, tinklo įrangos įsigijimo, Užimtumo tarnybos informacinių sistemų priežiūros paslaugų viešuosius pirkimus, rengia ir derina šių pirkimų paraiškas, technines specifikacijas bei reikalavimus tiekėjams;
5.6. organizuoja informacinių sistemų klaidų ir trūkumų šalinimą, užtikrina informacinių sistemų ryšius su kitų valstybės institucijų ir organizacijų informacinėmis sistemomis;
5.7. organizuoja Užimtumo tarnybos informacinių sistemų ir kompiuterinių tinklų, techninės ir programinės įrangos priežiūros darbą;
5.8. užtikrina Užimtumo tarnybos naudojamos kompiuterinės įrangos remontą, programinės įrangos atnaujinimą laiku;
5.9. užtikrina Užimtumo tarnybos kompiuterinės technikos priežiūrą, paskirstymą ir tvarko programinės įrangos licencijų registrą;
5.10. organizuoja elektroninių paslaugų palaikymą, užtikrina pagalbos elektroninių paslaugų naudotojams teikimą;
5.11. organizuoja ir užtikrina informacinių sistemų veiklos tęstinumą ir saugą;
5.12. organizuoja Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus deleguotų asmenų skundų nagrinėjimą;
5.13. teikia metodinę ir tarnybinę pagalbą Užimtumo tarnybos, ES fondų finansuojamų projektų administravimo grupių darbuotojams Skyriaus kompetencijos klausimais;
5.14. teikia rekomendacijas dėl lokalių kompiuterinių tinklų optimizavimo, kokybės gerinimo;
5.15. dalyvauja pagal kompetenciją rengiant duomenų apsikeitimo su kitomis institucijomis sutartis;
5.16. įgyvendina pagal kompetenciją asmens duomenų apsaugos priemones, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui informacinės saugos klausimais;
5.17. koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų, įvykusių informacinėje sistemoje, tyrimą, išskyrus atvejus, kai šią funkciją atlieka saugos įgaliotinis arba saugos darbo grupė;
5.18. informuoja Užimtumo tarnybos saugos įgaliotinį ir Duomenų apsaugos pareigūną apie esminius informacijos saugumo incidentus;
5.19. nustato Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį ir teikia Užimtumo tarnybos Personalo valdymo skyriui;
5.20. vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
5.21. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl:
5.21.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;
5.21.2. Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus;
5.21.3. Skyriaus veiklos tobulinimo;
5.21.4. Skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo;
5.21.5. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo;
5.21.6. komisijų ir darbo grupių specialioms užduotims vykdyti sudarymo ir kitais klausimais.
5.22. teikia pasiūlymus Užimtumo tarnybos direktoriui dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
5.23. atstovauja Užimtumo tarnybai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijos srityje;
5.24. organizuoja informacinių sistemų saugos dokumentų peržiūrėjimą ir naujų rengimą;
5.25. rengia Užimtumo tarnybos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.26. bendradarbiauja su kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikia duomenis auditui pagal šios pareigybės kompetenciją;
5.27. vizuoja Užimtumo tarnybos įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
5.28. organizuoja Skyriaus veiklos dokumentų tvarkymą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
5.29. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už Skyriaus veiklą;
5.30. laikinai nesant Finansų, teisės ir pirkimų departamento Informacinių technologijų plėtros skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas;
5.31. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8-5) 271 7382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt , Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.