Finansų skyrius Buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 72295
Skelbimo data: 2021-07-20
Skelbimas galioja iki: 2021-08-03
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Pareigos: Finansų skyrius Buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie KAM, Šv. Ignoto 8, Vilnius
Pareigybės aprašymas:

FINANSŲ SKYRIAUS BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Finansų skyriaus buhalteris yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės ir finansinės apskaitos srityje;

3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

3.4. gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų ir su tuo susijusių finansavimo sumų, taip pat pajamų įmokų, įskaitant kompensuojamus nuompinigius ir kitų lėšų apskaitą, taip pat žinoti reglamentuojančius teisės aktus;

3.5. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;

3.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

3.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;

4.2. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų pajamų įmokų, įskaitant kompensuojamus nuompinigius ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, apskaitą;

4.3. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų vykdomų projektų ir kitų pasirašytų finansavimo sutarčių, apskaitą;

4.4. atlieka mokėjimus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento per valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS);

4.5. pavaduoja kitus Finansų skyriaus darbuotojus, vykdančius analogiškas (panašias) funkcijas, jiems laikinai negalint eiti pareigų;

4.6. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius;

4.7. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į nustatytus apskaitos registrus;

4.8. rengia atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas;

4.9. parengia krašto apsaugos sistemos institucijų Didžiąsias knygas, sutikrindamas jų duomenis su buhalterinių sąskaitų duomenimis;

4.10. kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų finansinių įsipareigojimų vykdymą ir užtikrina metinės inventorizacijos vykdymą – sudaro mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų suderinimo aktus;

4.11. dalyvauja komisijoje dėl gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos, faktinių duomenų (remiantis inventorizacijos aprašais ir kitais inventorizacijos dokumentais) ir buhalterinės apskaitos duomenų tikrinime ir inventorizacijos rezultatų registravimo apskaitoje sutikrinime (teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą);

4.12. atlieka einamąją finansų kontrolę;

4.13. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;

4.14. padeda (kopijuoti, sukelti dokumentus elektroniniam parašui, teikti parašams ir kt.) parengiant krašto apsaugos sistemos institucijų ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinius;

4.15. padeda (kopijuoti, sukelti elektroniniam parašui, teikti parašams ir kt.) parengiant krašto apsaugos sistemos institucijų ataskaitinių laikotarpių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

4.16. teikia krašto apsaugos institucijų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), atlieka mokėtinų gautinų sumų derinimus, eliminavimus ir kt. VSAKIS;

4.17. informuoja Finansų skyriaus vedėją apie iškylančias problemas, susijusias su tiesioginių pareigų vykdymu, galimybes arba jų galimą atsiradimą dirbant;

4.18. teikia Finansų skyriaus vedėjui siūlymus dėl efektyvesnio darbo organizavimo;

4.19. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;

4.20. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.

___________________________

Susipažinau

__________________

(parašas)

__________________

(vardas, pavardė)

(data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 85 2735796
El. paštas: virginija.jasmontiene@kam.lt
Adresas: Šv. Ignoto g. 8, 2001 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.