Finansų skyriaus Buhalteris

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 95509
Skelbimo data: 2024-04-18
Skelbimas galioja iki: 2024-05-03 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Finansų skyriaus Buhalteris
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas - nuo 0,95 iki 1,15 (priklausomai nuo profesinio darbo patirties ir kompetencijos). Yra galimybė dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu; lanksčiu darbo grafiku.
Kontaktai išsamesnei informacijai gauti:
Danguolė Dikovičienė,
Tel. 8 (5) 271 89 34,
El. p. danguole.dikoviciene@vrm.lt

Esame institucija, kuri vidaus reikalų sistemos įstaigas aprūpina trumpalaikiu ir ilgalaikiu turtu bei transportu, centralizuotai vykdo viešuosius pirkimus, centralizuotai tvarko finansų ir turto apskaitą, valdo nekilnojamąjį turtą, specialaus statuso subjektus aprūpina ginklais, jų priedėliais, šaudmenimis ir jų dalimis (https://ia.lrv.lt/lt/).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Išteklių agentūros
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2024 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 8V-75

FINANSŲ SKYRIAUS
BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Išteklių agentūros prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Agentūros) Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) buhalteris yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – darbuotojo pareigybė reikalinga padėti Skyriaus vedėjui suformuoti nuostatas ir prioritetus finansų valdymo ir apskaitos srityje, priimti atitinkamus sprendimus ir juos įgyvendinti, vykdyti Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau visos kartu – Įstaigos) patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ir (ar) naudojamo nekilnojamojo, kito ilgalaikio, trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (toliau – turtas) buhalterinę apskaitą, užtikrinti turto naudojimo bei visų operacijų įtraukimą į finansinę apskaitą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą (bakalauro laipsnis);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
4.3. žinoti bei mokėti finansinę apskaitą tvarkyti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
4.4. gerai žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, finansinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, finansų valdymą, biudžetinių, viešųjų įstaigų, valstybės įmonių veiklą, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, teisės aktų rengimo taisykles;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.8. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.9. būti pareigingu, darbščiu, kūrybišku, atsakingu, gebėti bendrauti.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. pataria ir padeda Skyriaus vedėjui dėl efektyvaus Skyriaus darbo organizavimo, vertina ir siūlo galimus sprendimus kaip užtikrinti Skyriui nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, teikia Skyriaus vedėjui motyvuotus siūlymus priimti sprendimams finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos klausimais;
5.2. tvarko Įstaigų turto finansinę apskaitą pagal sąskaitas bei pagal Įstaigų turto administravimo funkcijas vykdančius darbuotojus (toliau – atsakingi asmenys);
5.3. atlieka pagal finansinės apskaitos metodus turto grupavimą pagal sąskaitas ir Įstaigos atsakingus asmenis finansinei atskaitomybei sudaryti;
5.4. užtikrina finansinės apskaitos programoje esančių duomenų atitikimą pirminiams finansinės apskaitos dokumentams;
5.5. rengia ir derina Įstaigų turto judėjimo ataskaitas bei su tuo susijusius dokumentus finansinei atskaitomybei sudaryti;
5.6. rengia Įstaigų aiškinamųjų raštų dalis, susijusias su turto apskaita;
5.7. užtikrina Įstaigų turto judėjimo teisingumą ir teisėtumą;
5.8. atlieka turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimą;
5.9. užtikrina turto naudojimo teisėtumą ir teisingumą;
5.10. dalyvauja atliekant kasmetinę Įstaigų turto inventorizaciją;
5.11. pagal kompetenciją derina ir detalizuoja tarpusavio operacijas Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS);
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja Įstaigų sudarytose komisijose ir darbo grupėse;
5.13. atlieka paskesniosios finansų kontrolės procedūras;
5.14. pagal kompetenciją rengia Skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;
5.15. teikia konsultacijas turto klausimais Įstaigų atsakingiems asmenims ir Skyriaus darbuotojams;
5.16. pagal kompetenciją teikia konsultacijas Agentūros ir Įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, turto apskaitos klausimais.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________


Susipažinau:
Finansų skyriaus
buhalteris

______________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (+370 5) 271 88 99
El. paštas: ia@vrm.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2, LT-01510
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.