Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43420
Skelbimo data: 2020-01-10
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.79
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2019 m. vasario 22 d.
įsakymu Nr. PAD-9


FINANSŲ IR TURTO DEPARTAMENTO
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ CENTRALIZUOTOS APSKAITOS SKYRIAUS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ APSKAITOS POSKYRIO VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir turto departamento Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus Biudžetinių įstaigų apskaitos poskyrio vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga priskirtų Klaipėdos miesto savivaldybės pavaldžių biudžetinių įstaigų: sporto, kultūros, švietimo pagalbos, neformaliojo ugdymo, socialinių, sveikatos įstaigų ir biudžetinės įstaigos „Klaipėdos paplūdimiai“ (toliau – priskirtos biudžetinės įstaigos) buhalterinei apskaitai tvarkyti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – buhalterinės apskaitos – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį nei aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.2. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, archyvavimą, biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, mokesčių administravimą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei savivaldybės institucijų teisės aktus, susijusius su poskyrio funkcijų vykdymu;
4.3. mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, teisinės bazės informacine sistema.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo priskirtų biudžetinių įstaigų turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą bei kontrolę pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir kitus teisės aktus Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;
5.2. priima priskirtų biudžetinių įstaigų pateiktus apskaitos dokumentus, įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje, juose užfiksuotus duomenis registruoja Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje, formuoja buhalterinės apskaitos registrus už ataskaitinį laikotarpį ir teikia poskyrio vedėjui;
5.3. rengia ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto, atsargų, ūkinio inventoriaus, gautinų ir mokėtinų sumų sąrašus, informaciją apie gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo rezultatus ir kitą reikalingą inventorizacijai atlikti informaciją;
5.4. sutikrina priskirtų biudžetinių įstaigų pateiktus inventorizavimo aprašus su apskaitos duomenimis ir, remdamasis vadovų sprendimu, registruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje;
5.5. atlieka gautinų ir mokėtinų sumų suderinimą, rengia skolų senaties žiniaraščius ir teikia pasiūlymus užsakovui dėl skolų nuvertinimo;
5.6. apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas bei ilgalaikio turto nuomą, ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir terminais perveda į savivaldybės biudžetą, tvarko atsiskaitymų pagal nuomos ir panaudos sutartis apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras pagal ilgalaikes sutartis;
5.7. ruošia mokėjimo paraiškas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje ir teikia Klaipėdos miesto savivaldybės iždui;
5.8. rengia priskirtų biudžetinių įstaigų bankų mokėjimo nurodymus elektroninėje banko sistemoje ir teikia skyriaus vedėjui pasirašyti;
5.9. rengia priskirtų biudžetinių įstaigų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir kitas ataskaitas, kurios rengiamos naudojantis apskaitos registrais, teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais, ir teikia jas skyriaus vedėjui ir priskirtų biudžetinių įstaigų vadovams pasirašyti;
5.10. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemoje teikia priskirtų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis, eliminavimo informaciją ir atlieka viešojo sektoriaus subjektų tarpusavio derinimo operacijas;
5.11. teikia buhalterinės apskaitos duomenis ir kitą su buhalterine apskaita susijusią informaciją priskirtoms biudžetinėms įstaigoms pagal nustatytą tvarką;
5.12. pagal savo kompetenciją atlieka priskirtų biudžetinių įstaigų biudžeto ir kitų lėšų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių finansų kontrolę;
5.13. rengia priskirtų biudžetinių įstaigų apskaitos informaciją, kuri rengiama naudojantis apskaitos registrais, auditoriams, mokesčių administratoriui, asignavimų valdytojams ir pagal priskirtų biudžetinių įstaigų kreipimąsi ‒ kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
5.14. tvarko saugotinus (laikino saugojimo) priskirtų biudžetinių įstaigų apskaitos dokumentus, saugomų dokumentų bylas ir teisės aktų numatytais terminais perduoda saugoti priskirtoms biudžetinėms įstaigoms;
5.15. laikinai vykdo kito poskyrio specialisto funkcijas jo atostogų metu, poskyrio vedėjo arba skyriaus vedėjo pavedimu.
6. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, poskyrio vedėjo pavedimus, susijusius su poskyrio funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


Susipažinau
__________________
(Parašas)
______________________
(Vardas ir pavardė)
______________________
(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Raimonda Usovienė
Telefonas: 8 5 2196828
El. paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.