Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (finansininkas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 76342
Skelbimo data: 2022-01-13
Skelbimas galioja iki: 2022-01-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Pareigos: Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius Vyriausiasis specialistas (finansininkas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.30
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,140.30
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Vyriausiojo specialisto pareigybės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,30 iki 6,93 priklausomai nuo profesinio darbo patirties (darbo užmokestis nuo 1140,3 iki 1254,33 euro neatskaičius mokesčių).
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro 2017 m. birželio 2 d.
įsakymu Nr. I-179

GENERALINĖS PROKURATŪROS
FINANSŲ IR BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (FINANSININKO)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Generalinės prokuratūros Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (finansininkas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2, kodas – 431107.
3. Pareigybės grupė – specialistas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto (finansininko) pareigybė reikalinga padėti vykdyti skyriui nustatytas funkcijas ir užduotis.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas (finansininkas) vykdo bendrosios veiklos srities – finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų profesinę darbo patirtį;
6.3. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais darbui reikalingais norminiais teisės aktais ir mokėti juos taikyti, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginių lėšų ir kito turto naudojimą ir apskaitą bei dokumentų valdymą;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ arba „LibreOffice“ programomis, apskaitos informacine sistema „Saikas“, Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (FVAIS), turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba ECDL pradmenų pažymėjimą;
6.6. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko Lietuvos Respublikos prokuratūros lėšų banko sąskaitose operacijų apskaitą:
7.1.1. tikrina banko sąskaitų išrašus;
7.1.2. rengia ir registruoja mokėjimo paraiškas dėl lėšų perkėlimo prokuratūros banko sąskaitose;
7.1.3. rengia ir registruoja mokėjimo nurodymus prokuratūros banko sąskaitose pagal pirminius apskaitos dokumentus;
7.1.4. sutikrina prokuratūros banko sąskaitose atliktus įrašus su pirminiais apskaitos dokumentais;
7.1.5. parengia ir teikia tvirtinti skyriaus vedėjui-vyriausiajam buhalteriui ir prokuratūros kancleriui mokėjimo dokumentus;
7.1.6. registruoja prokuratūros banko sąskaitose vykdytas lėšų apyvartų operacijas prokuratūros apskaitos informacinėse sistemose;
7.1.7. sudaro kiekvieno ataskaitinio mėnesio prokuratūros banko sąskaitose vykdytų lėšų apyvartų operacijų buhalterinės apskaitos registrus (memorialinius orderius) ir per nustatytus terminus pateikia juos skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio pavaduotojui;
7.1.8. sudaro ir tvarko banko dokumentų bylas dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
7.1.9. rengia lėšų banko sąskaitose inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius;
7.2. vykdo atsiskaitymų su tiekėjais už pirktas atsargas apskaitą:
7.2.1. registruoja atsargų pirkimų operacijas prokuratūros buhalterinės apskaitos informacinėse sistemose;
7.2.2. parengia atsargų pajamavimo važtaraščius;
7.2.3. registruoja parengtus apskaitos dokumentus prokuratūros dokumentų valdymo sistemoje;
7.2.4. sutikrina gautus inventorizacijų aprašus-sutikrinimo žiniaraščius su buhalterinės apskaitos duomenimis;
7.2.5. parengia pažymą dėl inventorizacijos duomenų atitikties buhalterinės apskaitos duomenims ir ją pateikia skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio pavaduotojui;
7.2.6. skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio ar jo pavaduotojo pavedimu rengia raštų projektus, išvadas pagal gaunamus paklausimus;
7.2.7. sudarytus atsiskaitymų su tiekėjais už pirktas atsargas apskaitos dokumentus tvarko ir saugo dokumentų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2.8. vykdo atsargų pirkimų pirminių apskaitos dokumentų einamąją finansų kontrolę pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros finansų kontrolės tvarkos aprašą;
7.2.9. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraščius (funkcija paskiriama generalinio prokuroro įsakymu);
7.2.10. pagal kompetenciją vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio (jo pavaduotojo) pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis skyriaus vyriausiasis specialistas (finansininkas) tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui-vyriausiajam buhalteriui (jo pavaduotojui).

VII SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už atliktų buhalterinių įrašų teisingumą, jų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui.

_______________________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 250 0970
El. paštas: Generaline.prokuratura@prokuraturos.lt
Adresas: Rinktinės 5A, LT-01515 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.