Finansų ir apskaitos skyrius vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 93609
Skelbimo data: 2024-02-09
Skelbimas galioja iki: 2024-02-26 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šiaulių teritorinė ligonių kasa
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šiaulių teritorinė ligonių kasa
Pareigos: Finansų ir apskaitos skyrius vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 1,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1785,40
Darbo vieta (miestas): Šiauliai
Informacija apie įstaigą: Dėl išsamios informacijos apie skelbiamą konkursą prašome kreiptis į Šiaulių teritorinės ligonių kasos Administravimo skyriaus vyr. specialistę Vaidą Žiukienę, tel. +370 672 86 122, el. p. vaida.ziukiene@vlk.lt
arba į būsimą vadovą Jurgitą Krištopaitę, Šiaulių teritorinės ligonių kasos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją, tel. Nr.: +370 60807382, el. p. jurgita.kristopaite@vlk.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Šiaulių teritorinės ligonių kasos

direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d.

įsakymu Nr. VE-151

(Šiaulių teritorinės ligonių kasos

direktoriaus 2024 m. d.

įsakymo Nr. VE- redakcija)

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Šiaulių teritorinės ligonių kasos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį;

4.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus privalomus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

4.4. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

4.5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „PowerPoint“; taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Tvarko Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) veiklos lėšų ir TLK administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, skirtų atsiskaitymams su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) gavimo ir panaudojimo buhalterinę apskaitą, vadovaudamasis Buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą:

5.1.1. Tikrina, ar pateikti apskaitos dokumentai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, reikalauja, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos;

5.1.2. Įtraukia į apskaitą ASPĮ pateiktas sąskaitas už medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, skubią konsultacinę sveikatos priežiūros pagalbą, dantų protezavimą, fizinių asmenų pateiktus dokumentus būtinajai medicininei pagalbai kompensuoti ir priskaito žalas, padarytas PSDF biudžetui. Kontroliuoja žalų PSDF biudžetui atlyginimo vykdymą;

5.1.3. Gautas pajamas už išduotus kompensuojamuosius vaistų pasus bei biudžetui padarytą žalą iki einamojo mėnesio pabaigos perveda Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);

5.1.4. Įtraukia į apskaitą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) ir ASPĮ pasirašytus Valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo įskaitos aktus, teikia ataskaitą VLK;

5.1.5. Rengia ir teikia paraiškas VLK finansavimui iš PSDF biudžeto gauti už suteiktas dantų protezavimo paslaugas, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, skubiai konsultacinei sveikatos priežiūros pagalbai ir būtinajai medicinos pagalbai kompensuoti;

5.1.6. Nustatytu laiku ir tvarka moka už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas;

5.1.7. Kas mėnesį sudaro apskaitos registrus už praėjusį mėnesį. Sudarytus apskaitos registrus pateikia Šiaulių teritorinės ligonių kasos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui;

5.1.8. Derina atsiskaitymus su ASPĮ ir rengia tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktus.

5.1.9. Suveda finansinės atskaitomybės duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistemą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytais terminais.

5.1.10. Pagal poreikį apskaičiuoja TLK darbuotojams priklausantį darbo užmokestį, sudaro priskaitymo - atskaitymo žiniaraščius, sąrašus buhalterinėje apskaitos programoje ,,Stekas”. Nustatytais terminais perveda priskaitytą darbo užmokestį į TLK darbuotojų asmenines sąskaitas banke, fizinių asmenų pajamų mokestį – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), socialinio draudimo įmokas - VSDFV.

5.1.11. Pagal poreikį rengia ataskaitas VSDFV, VMI, Valstybės duomenų agentūrai, pažymas TLK darbuotojams apie priskaitytas su darbo santykiais susijusias pajamas.

5.1.12. Kaupia informaciją finansinės atskaitomybės dokumentams sudaryti.

5.1.13. Vykdo einamąją finansų kontrolę.

5.1.14. Užtikrina atliekamų ūkinių ir finansinių operacijų registravimą apskaitos registruose pagal Finansų ir apskaitos skyriui pateiktus duomenis.

5.1.15. Sudaro ir teikia VLK ataskaitas.

5.2. Atsakomybės ribose dalyvauja rengiant medžiagą TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams, interneto svetainei, TLK administracijos pasitarimams.

5.3. Šiaulių teritorinės ligonių kasos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.

5.4. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

5.5. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK vidinės apskaitos valdymą. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.

5.6. Vykdo kitus su TLK ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Šiaulių teritorinės ligonių kasos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

IV SKYRIUS

TEISĖS

6. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas turi teisę:

6.1. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti visą reikiamą informaciją iš Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų, ministerijų, kitų Vyriausybės įstaigų, savivaldos vykdomųjų institucijų, kitų įmonių ir įstaigų, TLK struktūrinių padalinių šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms vykdyti;

6.2. gauti informacinių sistemų naudotojo prieigos teisę, jei ši teisė reikalinga tiesioginėms funkcijoms ir pareigoms atlikti;

6.3. reikalauti iš TLK darbuotojų savalaikio ir kokybiško pirminių ataskaitų duomenų pateikimo;

6.4. teikti pasiūlymus TLK direktoriui dėl racionalesnio lėšų naudojimo;

6.5. dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

6.6. atsisakyti vykdyti darbus, kurie prieštarauja darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimams, prieš tai informavus TLK direktorių (jam nesant – direktoriaus pavaduotoją);

6.7. reikalauti, kad būtų vykdomos darbo sutartyje numatytos sąlygos;

6.8. teikti siūlymus Finansų ir apskaitos skyriaus ir TLK darbo organizavimo gerinimo klausimais;

6.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

7.1. netinkamą šiame pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų bei gautų pavedimų vykdymą;

7.2. naudojimą arba leidimą naudotis su darbu susijusia informacija kitaip, negu nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;

7.3. padarytą materialinę žalą TLK;

7.4. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų pažeidimus, padarytus atliekant šiame pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

Susipažinau:

_______________________________________

(Parašas)

_______________________________________

(Vardas ir pavardė)

_______________________________________

(Data)

_________________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 ~41) 52 00 43
El. paštas: sitlk@vlk.lt
Adresas: Vilniaus g. 273, LT-76332 Šiauliai
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.