Finansų departamento direktorius (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1825 Eur iki 2738 Eur (neto)

Skelbimo nr.: 61308
Skelbimo data: 2019-10-30
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Finansų departamento direktorius (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1825 Eur iki 2738 Eur (neto)
Pareigybės aprašymas:
Darbo pobūdis:
• planuoti, organizuoti ir vadovauti Finansų departamento darbui;
• planuoti, organizuoti ir kontroliuoti departamentui pavestų funkcijų, užduočių ir pavedimų vykdymą;
• užtikrinti departamento vidinės kontrolės sistemos veikimą;
• atlikti departamento darbinės veiklos, funkcijų operatyvinę vykdymo kontrolę ir priežiūrą;
• planuoti, organizuoti, kontroliuoti departamento biudžeto sudarymą ir kontroliuoti jo vykdymą;
• formuoti ir įgyvendinti Turto banko finansų valdymo strategiją;
• valdyti Turto banko finansų srautus bei priimti strateginius ir operatyvinius finansų ir rizikos valdymo sprendimus;
• užtikrinti Turto banko investicinių projektų finansavimą;
• užtikrinti teisėtą ir savalaikę Turto banko finansų kontrolę;
• teikti siūlymus dėl Turto banko veiklos, įtakojančios finansinius rodiklius, veiklos efektyvinimo, biudžeto valdymo;
• rengti Turto banko apskaitos politikos ir apskaitos taisyklių projektus ir juos teikti Turto banko generaliniam direktoriui tvirtinimui;
• derinti parengtą Apskaitos skyriaus buhalterinių sąskaitų plano projektą ir teikti jį Turto banko generaliniam direktoriui tvirtinti, o prireikus, šį planą tikslinti;
• kontroliuoti metinių (ketvirčių, pusmetinių) finansinės atskaitomybės dokumentų sudarymą pagal buhalterinių sąskaitų duomenis ir jų pateikimą įgaliotoms institucijoms;
• palaikyti nuolatinį dalykinį ryšį pavestų funkcijų klausimais su savininko parinkta audito įmone ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovais;
• koordinuoti ir kontroliuoti Planavimo ir biudžeto skyriaus rengiamų Turto banko pajamų ir išlaidų sąmatos, biudžeto sudarymą, jų vykdymą;
• kontroliuoti savalaikį paraiškų paskoloms, skirtoms valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimui finansuoti, sudarymą ir jas teikti Finansų ministerijai;
• užtikrinti, kad Turto banko pajamų ir išlaidų sąmatų, strateginio veiklos plano, investicijų ataskaitos būtų parengtos laiku, teikti šiuos dokumentus Turto banko generaliniam direktoriui ar Turto banko valdybai tvirtinimui;
• ruošti ir dalyvauti diegiant pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus, pagrįstus šiuolaikinėmis skaičiavimo technikos priemonėmis;
• planuoti departamento funkcijoms vykdyti reikalingus viešuosius pirkimus;
• kontroliuoti Turto banko pajamų ir sąnaudų planavimo realumą, kuris yra susijęs su departamentui priskirtomis veiklomis ir pajamų ir išlaidų sąmatos bei užduočių vykdymą;
• vykdyti departamento darbuotojų darbo laiko apskaitos kontrolę;
• užtikrinti Turto banko finansinės, ekonominės ir statistinės informacijos pagal kuruojamą funkcinę sritį pateikimą išorės ir vidaus subjektams vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas finansų ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimas;
• turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirties finansų valdymo srityje, aukščiausio lygmens vadovų komandoje įmonėje, kurioje dirba ne mažiau kaip 50 darbuotojų (jeigu vadovavimo patirtis įgyta patronuojančioje įmonėje, vertinamas visos įmonių grupės darbuotojų skaičius) arba kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaipo 10 mln. eurų, patirtį;
• išmanyti finansų kontrolės ir vidaus kontrolės principų bei mokesčių ir valstybės įmonių veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
• darbo su finansų apskaitos ir valdymo sistemomis patirtis;
• vidaus teisės aktų apskaitos ir finansų valdymo klausimais rengimo patirtis;
• atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
• orientacija į rezultatus, stiprus strateginis mąstymas, organizuotumas, puikūs analitinio mąstymo ir bendravimo gebėjimai, pokyčių valdymo įgūdžiai;
• gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai parinkti metodus problemoms spręsti;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai.

Privalumai:
• darbo ekonomikos srityje patirtis;
• geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesnis nei B2 lygis);
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 278 0912
El. paštas: jurgita.dunauskiene@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.