Trečiadienis, gegužės 31 d.

Finansininkas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 88356
Skelbimo data: 2023-05-25
Skelbimas galioja iki: 2023-06-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga "SVEIKATOS OAZĖ"
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga "SVEIKATOS OAZĖ"
Pareigos: Finansininkas
Pareiginės algos koeficientas: 1,612.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: -
Darbo vieta (miestas): Anykščiai
Informacija apie įstaigą: Viešoji įstaiga „Sveikatos oazė” administruoja plaukimo baseiną BANGENIS su mini SPA, rūpinasi teikiamų paslaugų lankytojams plėtra ir kokybe, vykdo rajono savivaldybės finansuojamas programas, rengia respublikines ir tarptautines plaukimo varžybas.

Plačiau: https://sveikatosoaze.lt/
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
VšĮ „Sveikatos oazė“ direktoriaus
2022 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. TO-60

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SVEIKATOS OAZĖ“ FINANSININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr.2

I. BENDROJI DALIS

1. Finansininkas yra atsakingas už įmonės buhalterines ir finansines operacijas.
2. Finansininkas skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų vadovaujantis LR teisės aktais taip pat Įstaigos teisės aktais nustatyta tvarka.
3. Į finansininko pareigas skiriamas asmuo turi aukštąjį arba aukštesnįjį ekonomikos ar buhalterinės apskaitos išsilavinimą ir 2 metų praktinės darbo patirties.
4. Finansininkas organizuoja Įstaigos buhalterinę ir finansinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atsiskaitomieji dokumentai laiku pateikti kontroliuojančioms įstaigoms.
5. Finansininkas yra pavaldus įstaigos vadovui.
6. Finansininko nurodymai ir reikalavimai dokumentų įforminimo ir apskaitos tvarkymo klausimais privalomi visiems Įstaigos darbuotojams.
7. Skirti asmenį į finansininko pareigas ir atleisti iš jų, jeigu įmanoma, reikia ataskaitinio laikotarpio (mėnesio, ketvirčio, metų) pabaigoje. Turi būti atlikta praėjusio laikotarpio apskaita ir sudaryta ataskaita.
8. Pareigų perdavimas įforminamas aktu, kuris pateikiamas Įstaigos vadovui.
9. Finansininkas turi žinoti Finansinės apskaitos įstatymą, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą, taip pat Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), apskaitos dokumentų valdymo pagrindinius principus, išlaidų sąmatų sudarymo principus, jų vykdymą ir atskaitomybę, gebėti praktiniame darbe taikyti VSAFAS, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, Excel) programomis.
10. Kai nėra finansininko (atostogauja, išvykęs į komandiruotę, serga ir pan.), jo pareigas eina asmuo, paskirtas atskiru Įstaigos vadovo įsakymu.
11. Finansininkas turi žinoti ir darbe vadovautis:
11.1. Įstaigos nuostatais.
11.2. Šiais nuostatais bei visomis būtinomis veiklai darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir eksploatacijos instrukcijomis.
11.3. LR įstatymais, norminiais teisės aktais ir metodika, darbo sutarties nuorodomis.
11.4. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu.
11.5. Kitais teisiniais norminiais dokumentais.
11.6. Tiesioginio vadovo nurodymais.
11.7. Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
12. Visi išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi be pažeidimų.

II. FINANSININKO PAREIGOS

13. Finansininkas organizuoja finansinę ir buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumo, lėšų naudojimo LR įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamų dokumentų įforminimo kontrolę.
14. Ataskaitiniai duomenys turi būti teisingi ir laiku pateikiami kontroliuojančioms įstaigoms.
15. Finansininkas turi padėti rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam lėšų, materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams.
16. Finansininkas privalo taikyti apskaitos kompiuterizavimo ir automatizavimo šiuolaikines priemones, tobulesnes buhalterinės apskaitos formas bei metodus.
17. Finansininkas turi taip organizuoti savo darbą, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:
17.1. Apskaičiiuojamos visos lėšos, materialinės vertybės ir buhalterinės apskaitos dokumentuose laiku fiksuojamos operacijos, susijusios su lėšų cirkuliacija.
17.2. Tiksliai apskaičiuotos sąmatinės, paslaugų ir kitų darbų išlaidos.
17.3. Tvarkoma Įstaigos ūkinės veiklos finansinių rezultatų apskaita.
17.4. Teisingai apskaičiuotas ir laiku pervestas fizinių asmenų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą, „Sodra“, grąžintos paskolos bankams, įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims.
17.5. Buhalterinės apskaitos formos pildomos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiai įstaigai.
17.6. Tinkamai saugomi buhalterinės apskaitos dokumentai ,pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka saugomos atitinkamą laikotarpį.
18. Finansininkas privalo kontroliuoti:
18.1. Kaip laikomasi nustatytų materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių.
18.2. Kaip laikomasi lėšų, materialinių vertybių, paslaugų ir t.t. inventorizavimo taisyklių.
18.3. Ar teisingai naudojamos apmokėjimui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, laikomasi finansinės drausmės.
18.4. Ar nustatytu laiku išieškomos skolos ir padengiami įsiskolinimai skolintojams, laikomasi mokėjimo drausmės.
18.5. Ar teisingai nurašomi trūkumai, skolos ir kiti nuostoliai.
18.6. Įrašų teisingumą ir savalaikį atskaitomybės duomenų parengimą, kurie pagrįsti inventorizacijos duomenimis.
19. Atlieka inventorizuojamo Įstaigos turto įforminimą, vadovaujantis Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta tvarka.
20. Atskleidus neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą),finansininkas praneša apie tai Įstaigos vadovui.
21. Dokumentai,pagal kuriuos priimamos ir išduodamos lėšos bei materialinės vertybės, taip pat įsakymai dėl darbuotojų atlyginimų, premijų ir darbo užmokesčio priedų nustatymo, materialiai atsakingų asmenų (atsakingų už kasą ir kitų darbuotojų) priėmimo į darbą ir atleidimo, visiškos materialinės atsakomybės sutartys, darbų bei paslaugų atlikimo sutartys turi būti pasirašyti Įstaigos vadovo.
22. Veda įmonės materialinių vertybių apskaitą.
23. Sudaro įmonės metinę finansinę atskaitomybę.
24. Tvarko griežtos atskaitomybės blankų vedimą ir nurašymą.
25. Apiformina dokumentus darbuotojams, turintiems nedarbingumo pažymas.
26. Seka sutarčių vykdymą.
27. Daro pavedimus atsiskaitymui su kreditoriais, seka sąskaitos likutį banke (informuojant įmonės direktorių).
28. Vykdo kitus Įstaigos direktoriaus pavestus darbus.

III. FINANSININKO TEISĖS

29. Finansininkas turi teisę, nenusižengdamas įstatymams, Įstaigos vadovo įsakymams, kitiems teisės aktams, nustatyti atsiskaitymo terminus.
30. Finansininkas turi teisę:
30.1. pareikalauti iš visų Įstaigos darbuotojų, o prireikus informuoti vadovą, kad būtų imtasi priemonių efektyviau naudoti lėšas, lėšų ir materialinių vertybių normavimui ir saugumui užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti.
30.2. kontroliuoti, kaip taikomos lėšų, materialinių vertybių naudojimo normos.
30.3. teikti pasiūlymus dėl premijų sumažinimo arba jų neskyrimo Įstaigos darbuotojams už pirminių dokumentų įforminimo, pirminės apskaitos tvarkymo taisyklių ir kitų apskaitos bei kontrolės organizavimo reikalavimų nesilaikymą.
31. Neįvykdžius arba pažeidus teisėtus finansininko nurodymus, susijusius su einamomis pareigomis, kaltiems asmenims Įstaigos vadovas finansininko teikimu gali neskirti premijų, jas sumažinti paskirti drausmines nuobaudas LR įstatymų nustatyta tvarka.

IV. FINANSININKO ATSAKOMYBĖ

32. Finansininkas atsako už:
32.1. neteisėtai tvarkomą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą finansinę ir buhalterinę apskaitą.
32.2. ūkinę ir finansinę veiklą reglamentuojančių LR įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą (išskyrus tuos atvejus, kai finansininkas apie pažeidimus Įstaigos vadovą yra informavęs raštu).
32.3. dokumentų, susijusių su operacijomis, kurios pažeidžia Įstaigos veiklos funkcijas, lėšų, materialinių vertybių priėmimo, saugojimo bei naudojimo tvarką, įforminimą;
32.4. netikrinamas arba pavėluotai, neatidžiai tikrinamas atsiskaitomųjų, einamųjų ir kitų banko sąskaitų operacijas, vėluojančius atsiskaitymus su skolintojais, kontroliuojančiomis įstaigomis;
32.5. už teisingą ir laiku teikiamą informaciją visoms atskaitingoms institucijoms, inventorizacijos atlikimą bei jos rezultatų įforminimą;
32.6. trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarkos nesilaikymą.
33. Tvarkydamas finansinę ir buhalterinę apskaitą finansininkas turi garantuoti įrašų teisingumą ir laiku parengti atsiskaitomuosius dokumentus.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Anykščiai, Ažupiečių g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.