Europos teisės departamento Atitikties Europos Sąjungos teisei skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43494
Skelbimo data: 2020-01-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Europos teisės departamento Atitikties Europos Sąjungos teisei skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.70
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1R-8LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTO
ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos teisės departamento (toliau – Departamentas) Atitikties Europos Sąjungos teisei skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti tinkamą Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Bendroji Skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis – teisė. Specialioji veiklos sritis –rengiamų nacionalinės teisės aktų projektų ir galiojančių teisės aktų bei jų taikymo praktikos atitikties Europos Sąjungos (toliau – ES) teisei užtikrinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. ypač gerai išmanyti pagrindines ES steigiamųjų sutarčių nuostatas, įtvirtinančias ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, ES materialinę teisę ir institucinę sistemą, ES Teisingumo Teismo jurisprudenciją, pagrindines bylų nagrinėjimo ES teismuose procesines taisykles (pageidautinos studijos šioje srityje arba specialių kursų išklausymas);
4.4. išmanyti tarptautinę teisę, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nuostatas, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją;
4.5. mokėti bent vieną Europos Sąjungos oficialiąją kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu (pagal „Europass“).
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. rengia išvadas, ar įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai atitinka ES teisę ir informuoja suinteresuotas valstybės institucijas ir įstaigas apie pastebėtus neatitikimus;
5.2. suinteresuotų institucijų ir įstaigų prašymu rengia išvadas dėl tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų ar jų projektų nuostatų atitikties ES teisei, tarptautinei teisei ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymui bei tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo tvarkai bei kitiems teisės aktams;
5.3. ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar Lietuvos banko prašymu rengia išvadas dėl ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų vadovų priimamų norminių teisės aktų ar Lietuvos banko valdybos nutarimų, skirtų ES teisės aktams įgyvendinti, projektų atitikties ES teisei;
5.4. pagal Departamento kompetenciją rengia išvadas dėl teisės aktų projektų atitikimo geresnio reglamentavimo principams;
5.5. atsižvelgdamas į Europos Komisijos komunikatus, gaires ar kitus teisės aktus, kitų ES institucijų teisės aktus, taip pat savo iniciatyva arba įvertinęs privačių asmenų ir jiems atstovaujančių organizacijų raštus, siūlymus ar teikiamą informaciją, valstybės institucijoms ir įstaigoms rengia pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų tinkamo taikymo, galiojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;
5.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikia ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai, kitoms valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagalbą rengiant teisės aktus, susijusius su ES teise;
5.7. pagal kompetenciją teikia ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl ES teismų priimtų sprendimų vykdymo;
5.8. teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos Seimo komitetams, komisijoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms nacionalinės teisės derinimo su ES teise klausimais;
5.9. teisės aktų nustatyta tvarka suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms rengia išvadas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų teisinių pagrindų, taip pat jų atitikties subsidiarumo ir proporcingumo principams ar kitoms Europos Sąjungos teisės nuostatoms;
5.10. konsultuoja, teikia paaiškinimus, pasiūlymus, metodinę ir kitą pagalbą Skyriaus veiklai priskirtais klausimais valstybės institucijoms, įstaigoms ir jų valstybės tarnautojams;
5.11. konsultuoja suinteresuotas institucijas ar įstaigas dėl klaidų ES institucijų priimtuose teisės aktuose ar ES teismų sprendimuose ištaisymo tvarkos; vertina iš suinteresuotos institucijos ar įstaigos pateiktus prašymus dėl klaidų ištaisymo ES institucijų priimtuose teisės aktuose ar ES teismų sprendimuose ir šiuos prašymus tiesiogiai ar per Lietuvos nuolatinę atstovybę Europos Sąjungoje pateikia Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar organams, priėmusiems atitinkamą Europos Sąjungos teisės aktą ar kitą dokumentą, ar atsakingam Europos Sąjungos teismo kanceliarijos padaliniui;
5.12. gavęs informaciją apie atitinkamų Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar atsakingo Europos Sąjungos teismo kanceliarijos padalinio sprendimą dėl pasiūlymo dėl klaidų ištaisymo, pateikia ją atsakingai institucijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
5.13. pagal kompetenciją Direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentą pasitarimuose, posėdžiuose, komisijose, nuolatinėse ar laikinose darbo grupėse (komisijose), kurių veikla susijusi su ES teisės įgyvendinimo klausimais;
5.14. pagal atskirus pavedimus vykdo ES teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų stebėseną, analizuoja jų turinį ir taikymo veiksmingumą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ar atsakingoms institucijoms dėl šių teisės aktų ar tobulinimo;
5.15. bendradarbiaudamas su Departamento Atstovavimo ES teismuose skyriumi dalyvauja koordinuojant valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su ES teismuose nagrinėjamomis bylomis, ir padeda užtikrinti Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą ES teismuose nagrinėjamose bylose;
5.16. pagal atskirus pavedimus analizuoja Europos Komisijos paklausimus, oficialius pranešimus, pagrįstas nuomones dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų atsakymų į nurodytus dokumentus;
5.17. vykdo kitus Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento uždaviniai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.___________________


Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.