Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55702
Skelbimo data: 2023-04-14
Skelbimas galioja iki: 2023-04-28
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų grupės patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,232.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ GRUPĖS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Administracinis reglamentavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Europos Sąjungos (toliau - ES) vidaus rinkos politikos formavimas, koordinavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais
9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą
11. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Pagal priskirtas sritis koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, pastabų teikimą kitų institucijų parengtoms Lietuvos Respublikos pozicijoms, dalyvavimo posėdžiuose, susitikimuose ataskaitų pateikimą LINESIS.
14. Pagal priskirtas sritis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, pasiūlymus, tezes ES institucijose nagrinėjamais klausimais, ES Konkurencingumo tarybos, ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos, Europos kosmoso agentūros ministrų tarybos darbotvarkių klausimais.
15. Formuoja, dalyvauja formuojant ir koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų bendraisiais ES vidaus rinkos klausimais rengimą, koordinuoja strateginių ES dokumentų vidaus rinkos klausimais įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje.
16. Užtikrina ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą ministerijoje ir teikia siūlymus dėl ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje, kad būtų užtikrintas nuoseklus ES vidaus rinkos principų taikymas ūkio politikoje ir teisėkūroje.
17. Pagal priskirtą veiklos sritį analizuoja ES teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir, prireikus, teikia pasiūlymus rengiant ministerijos nuomonę dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ar Lietuvos Respublikos poziciją dėl ES teisminėse institucijose svarstomų bylų, susijusių su veiklos sritimis.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
18.3. studijų kryptis – ekonomika (arba);
18.4. studijų kryptis – teisė (arba);
18.5. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
arba:
18.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
18.7. darbo patirties sritis – ES reikalų koordinavimo srityje;
18.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
19.1. kalba - anglų;
19.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
20.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
20.2. organizuotumas - 4 lygis;
20.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
20.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
20.5. komunikacija - 4 lygis.
21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
21.1. įžvalgumas - 4 lygis;
21.2. informacijos valdymas - 4 lygis.
22. Profesinė kompetencija:
22.1. tarptautinių ryšių išmanymas - 4 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vaiva Minkevičienė
Telefonas: +37052196811; +37067289048
El. paštas: vaiva.minkeviciene@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.