Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,7)

Skelbimo nr.: 8704
Skelbimo data: 2019-09-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,7)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 30 d.
įsakymu Nr. 4-671


EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento (toliau – Departamentas) Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos (toliau – ES) politikos bendraisiais vidaus rinkos klausimais formavimo ir jos įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje koordinavimą.


III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – Europos Sąjungos vidaus rinkos politikos formavimo ir įgyvendinimo koordinavimo bei Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos koordinavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) ekonomikos, verslo ir vadybos, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti praktikoje;
4.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirties;
4.4. būti susipažinęs su pagrindinėmis ES sutarčių nuostatomis, ES institucine struktūra, sprendimų priėmimo procedūromis;
4.5. būti susipažinęs su ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus, išmanyti ES vidaus rinkos politikos tikslus, funkcionavimo principus, vidaus rinkos srityje dirbančių Lietuvos Respublikos institucijų struktūrą ir Lietuvos ekonominės integracijos į ES vidaus rinką procesus;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja formuojant Lietuvos poziciją bendraisiais ES vidaus rinkos klausimais, koordinuoja strateginių ES dokumentų vidaus rinkos klausimais įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;
5.2. analizuoja atitikties įvertinimo įstaigų akreditacijos sąlygas Lietuvos Respublikoje ir strateginius akreditacijos sistemos klausimus, rengia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
5.3. koordinuoja ir kontroliuoja Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos veiklą;
5.4. atlieka nacionalinio Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos koordinatoriaus funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarime Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“;
5.5. kaupia, analizuoja, apibendrina informaciją, susijusią su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų ES vidaus rinkos sričių (toliau – veiklos sritis) politika ir jos įgyvendinimu Lietuvoje;
5.6. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Nuolatinių atstovų komitetų, Europos Sąjungos Tarybos (toliau – ES Taryba) ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose svarstomais veiklos sričiai priskirtais klausimais, derina kitų Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas šiais klausimais;
5.7. atstovauja pozicijas ES Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose veiklos sričiai priskirtais klausimais;
5.8. analizuoja Europos Sąjungos teisminėse institucijose nagrinėjamas bylas ir, prireikus, teikia pasiūlymus rengiant Ūkio ministerijos nuomonę dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ar Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomų bylų, susijusių su veiklos sritimis;
5.9. teikia informaciją Europos Komisijai pagal veiklos sritis;
5.10. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir teikia išvadas bei pasiūlymus Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams veiklos sričiai priskirtais klausimais;
5.11. rengia pasiūlymus pakeisti galiojančius arba panaikinti faktiškai netekusius galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
5.12. bendradarbiauja su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, verslo, mokslo, nevyriausybinėmis organizacijomis, konsultuoja juos veiklos sričiai priskirtais klausimais;
5.13. dalyvauja Lietuvos Respublikos ir ES institucijų darbo grupių ir komitetų veikloje, Lietuvos Respublikos ir tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kitokiuose renginiuose;
5.14. rengia informaciją Ūkio ministerijos interneto svetainei;
5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

_________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 5 2717382, el. paštas kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 868491997
El. paštas: reimunda.talaikiene@nbfcentras.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-09-23
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.