Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 11518
Skelbimo data: 2023-03-19
Skelbimas galioja iki: 2023-03-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,860.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS
EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ KOORDINAVIMO DEPARTAMENTO
EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinis reglamentavimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų planavimas inovacijų srityje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2014-2020 m. ir 2021-2027 m. ES fondų investicijų planavimo stebėsena ir analizė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais
8. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną
9. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą
10. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą
11. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą
12. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
13. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
14. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
15. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Rengia 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos inovacijų srities kvietimų dokumentaciją.
18. Rengia kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planą, deriną jį su atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, prireikus jį keičia ir skelbia ES fondų investicijų svetainėje www.2021esinvesticijos.lt.
19. Rengia pasiūlymus dėl planuojamų (arba siūlomų) atlikti ES fondų investicijų vertinimo projektų ir lėšų poreikio bei nustatytais terminais pateikia juos vadovaujančiajai institucijai.
20. Koordinuoja ministerijai priskirtų ES fondų investicijų techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų, skirtų vertinimui, įgyvendinimą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);
21.3. studijų kryptis – teisė (arba);
21.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
21.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.7. darbo patirties sritis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
21.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
22.1. kalba - anglų;
22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
23.2. organizuotumas - 3 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.5. komunikacija - 3 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
25. Profesinė kompetencija:
25.1. veiklos planavimas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Personalo valdymo skyriaus Patarėjas
Vardas, Pavardė: Aušra Kemežaitė
Telefonas: +37063850021
El. paštas: ausra.kemezaite@eimin.lt
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gedimino pr. 38
Skelbimas publikuojamas iki: 2023-03-27
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.