Euroatlantinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas (koef. 8,7 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42709
Skelbimo data: 2019-10-24
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Pareigos: Euroatlantinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas (koef. 8,7 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

EUROATLANTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Euroatlantinio bendradarbiavimo grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Euroatlantinio bendradarbiavimo grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga planuoti ir koordinuoti tarptautinį dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą su jam kuruoti priskirtomis valstybėmis, planuoti ir koordinuoti kuruojamų valstybių projektų įgyvendinimą, rengti kuruojamų valstybių gynybos politikos direktorių, ministrų ir kariuomenių vadų susitikimų darbotvarkes ir koordinuoti priimtų sprendimų įgyvendinimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas su NATO ir Europos Sąjungos (toliau – ES) šalimis.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, teisės ar humanitarinių mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties tarptautinio saugumo ar gynybos politikos, strateginio planavimo srityje;

4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius krašto apsaugos sistemos veiklą, NATO ir ES dokumentus, susijusius su atliekamomis funkcijomis;

4.4. išmanyti krašto apsaugos sistemos valdymą, kariuomenės struktūrą;

4.5. išmanyti Lietuvos ir kitų valstybių vykdomą užsienio ir saugumo politiką, NATO ir ES raidos, Lietuvos saugumo politikos prioritetus;

4.6. išmanyti NATO ir ES veiklos principus ir iniciatyvas, Lietuvos dalyvavimo įvairiose NATO ir ES programose aspektus;

4.7. išmanyti NATO ir ES terminiją;

4.8. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo (C1) lygiu;

4.9. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų, Grupės vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus;

4.10. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Acrobat Reader, MS Outlook;

4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma SLAPTAI, gauti.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. kaupia, sistemina, analizuoja informaciją, reikalingą tiesioginėms funkcijoms vykdyti;

5.2. koordinuoja dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje su jo kompetencijai priskirtomis kuruojamomis šalimis, teikia pasiūlymus dėl dvišalių susitikimų darbotvarkės ir atsako už galutinį dvišalių susitikimų darbotvarkės projektą, planuoja ir organizuoja dvišalius susitikimus su kuruojamų šalių oficialiais atstovais, nevyriausybinėmis organizacijomis užsienyje ir Lietuvoje;

5.3. reguliariai renka ir atnaujina informaciją apie jo kompetencijai priskirtas valstybes, atlieka šių valstybių vykdomos politikos analizę ir prognozuoja galimas pokyčių pasekmes Lietuvos gynybos politikai, teikia šią informaciją kitoms krašto apsaugos sistemos institucijoms ir jų padaliniams;

5.4. analizuoja ir siūlo naujas kuruojamų šalių bendradarbiavimo iniciatyvas, teikia Grupės vadovui pasiūlymus dėl Lietuvos interesus atitinkančių (neatitinkančių) kuruojamų šalių projektų, iniciatyvų ir sprendimų, prižiūri projektų įgyvendinimą;

5.5. rengia kuruojamų šalių gynybos politikos direktorių, ministrų ir kariuomenės vadų lygmens susitikimų darbotvarkes, organizuoja susitikimus, koordinuoja susitikimuose priimtų sprendimų įgyvendinimą;

5.6. pagal savo kompetenciją rengia pažymas, kalbų, straipsnių projektus, pranešimus bei pokalbių temas ir teikia kitokią informaciją Grupės vadovui, KAM ir kariuomenės vadovybei, nustatyta tvarka (arba esant paklausimui) - KAS institucijoms ir jų padaliniams bei kitoms Lietuvos valstybės institucijoms;

5.7. Grupės vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją atstovauja Grupei ir KAM įvairiose Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių institucijose, pateikia KAM poziciją tarptautiniuose susitikimuose, atlieka visus su tokiu atstovavimu susijusius veiksmus;

5.8. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitais KAM departamentų, krašto apsaugos sistemos institucijų ir jų padalinių, kitų Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų ir organizacijų pareigūnais;

5.9. dalyvauja rengiant Grupės veiklos planus ir ataskaitas;

5.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 28
El. paštas: Raimonda Usovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, raimonda.usoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.