Euroatlantinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45080
Skelbimo data: 2020-09-01
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Euroatlantinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 14.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
2020 m. birželio 25 d.
įsakymas Nr. V-528
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS
EUROATLANTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS
VYRESNYSIS PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus vyresniajam patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Politikos formavimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Bendradarbiavimas su NATO gynybos srityje.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

5. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.
6. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
10. Analizuoja NATO dokumentus ir iniciatyvas kompetencijai priskirtais klausimais dėl NATO atgrasymo ir kolektyvinės gynybos politikos, NATO atsako į saugumo grėsmes regione ir NATO karinio buvimo Lietuvoje ir regione stiprinimo..
11. Formuluoja pozicijas priskirtais NATO gynybos darbotvarkės klausimais ir teikia siūlymus Krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės vadovybei bei Lietuvos atstovams prie NATO..
12. Pagal poreikį derina pozicijas su kitomis krašto apsaugos sistemos institucijomis ar padaliniais, Lietuvos ir užsienio valstybių atsakingomis institucijomis..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

13. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
13.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.2. studijų kryptis – politikos mokslai (arba);
13.3. studijų kryptis – teisė (arba);
13.4. studijų kryptis – istorija (arba);
13.5. studijų kryptis – filosofija (arba);
arba:
13.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
13.7. darbo patirties sritis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
13.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;
14. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
14.1. kalba - anglų;
14.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.
15. Atitikimas kitiems reikalavimams:
15.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;
15.2. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

16. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
16.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
16.2. organizuotumas - 4 lygis;
16.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
16.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
16.5. komunikacija - 4 lygis.
17. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
17.1. informacijos valdymas - 5 lygis;
17.2. tarpkultūrinė komunikacija - 5 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Danguolė Kūrienė
Telefonas: 8 5 219 6810
El. paštas: danguole.kuriene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.