Energetikos skyriaus Skyriaus vedėjas (koef. - 12) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42561
Skelbimo data: 2019-10-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Energetikos skyriaus Skyriaus vedėjas (koef. - 12) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 31 d.
įsakymu Nr. 40-170/19
(2019 rugsėjo 4 d. Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymo Nr. 40-341/19 redakcija)


ENERGETIKOS SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (ES-1)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Energetikos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Energetikos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą bei koordinuoti Skyriaus reguliavimo sričiai priskirtos atliekų tvarkymo programos, miesto vandentvarkos ir energetikos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) programų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialiosios veiklos sritys – atliekų tvarkymo programos įgyvendinimas, miesto vandentvarka ir energetika, pastatų atnaujinimas (modernizavimas).

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijų ar inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pastatų atnaujinimo (modernizavimo), atliekų tvarkymo, vandentvarkos, energetikos kontrolės ar infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimo srityse;
4.3. būti susipažinusiam su Skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus veiklos sritis, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus;.
4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbą, uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą, duoda privalomus vykdyti nurodymus, užtikrina, kad laiku ir kokybiškai būtų atliekamos užduotys;
5.2. užtikrina valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus teisės aktų vykdymą ir įgyvendinimą;
5.3. Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų įgaliojimu teikia valstybinės valdžios, valdymo, savivaldos institucijoms, Lietuvos ir užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims informaciją Skyriaus kompetencijos ir veiklos klausimais;
5.4. teikia Savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl Skyriaus darbo gerinimo, priimtų sprendimų įgyvendinimo;
5.5. informuoja kitus Savivaldybės administracijos padalinius apie galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir renginiuose;
5.6. teikia siūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, skatinimo ar darbo drausmės priemonių skyrimo;
5.7. nustato Skyriaus lėšų panaudojimo tvarką;
5.8. mero pavedimu atstovauja Tarybai, Administracijos direktoriaus pavedimu – Savivaldybės administracijai įstaigose ir organizacijose;
5.9. rengia ir teikia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais;
5.10. teikia siūlymus dėl Savivaldybės biudžeto sudarymo, nebiudžetinių lėšų, struktūrinių fondų lėšų panaudojimo;
5.11. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pastabas bei siūlymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų tobulinimo;
5.12. analizuoja gaunamą Savivaldybės administracijos padalinių, Savivaldybės įmonių ir bendrovių informaciją ir dokumentus, reikalingus Skyriaus funkcijoms vykdyti;
5.13. paskirsto gaunamą korespondenciją, gautus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus, organizuoja prašymuose ir pasiūlymuose nurodytų faktų patikrinimą, inicijuoja atsakymų rengimą, koreguoja ir vizuoja, pasirašo siunčiamus raštus;
5.14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia viešųjų pirkimų dokumentų technines specifikacijas ir teikia Viešųjų pirkimų skyriui;
5.15. pagal savo kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.
_________________________


Susipažinau
_______________________________
(parašas)
_______________________________
(vardas ir pavardė)
_______________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 85 219 6817
El. paštas: Aiva Dirgėlienė, VTD prie VRM Personalo atrankos specialistė, aiva.dirgeliene@vtd.lt, vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.